Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1819 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày tháng năm 200... .
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
Tên tổ chức:
Ngời đại diện trớc pháp luật:
Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
Hạng của doanh nghiệp:
Vốn pháp định:
Vốn lu động:
Số tài khoản:
Tổng số cán bộ, công nhân viên (không kể cộng tác viên):
Trụ sở chính tại:
Số điện thoại: Fax: E-mail:
Căn cứ Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ban
hành kèm theo Quyết định số: ......./2004/QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2004 của
Bộ trởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài
nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội
dung sau đây:
..................................................................................................
.....................................................................................................
(Ghi rõ loại công việc mà tổ chức xin cấp giấy phép họat động)
Cam kết: ........................................................................

PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC
I. Lực lượng kỹ thuật
1. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề

TT

Ngành, nghề

Đại học
trở lên

Trung cấp

Công
nhân kỹ
thuật

Loại khác

2. Danh sách người chịu trách nhiệm trước pháp luật và người phụ trách
kỹ thuật chính
TT

Họ và tên

Chức vụ

Bằng cấp

Thâm niên
nghề nghiệp

Kèm theo bản công chứng văn bằng tốt nghiệp chuyên môn.
II. Số lượng thiết bị, công nghệ
TT

Tên, mã hiệu của thiết bị,
công nghệ

Số lượng

Tình trạng
thiết bị

Ghi chú

Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung Phần kê khai này.
Thủ trưởng
(Ký tên, đóng dấu)

Đối với trường hợp đề nghị bổ sung nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ
đơn ghi là “Đơn đề nghị cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và
bản đồ “; phần kê khai năng lực ghi là “Phần kê khai năng lực bổ sung”, nội
dung chỉ kê khai năng lực đã được bổ sung.

...
Mẫu số 3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày tháng năm 200... .
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ
Kính gửi: Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài nguyên và Môi trường
PHẦN I. NHỮNG THÔNG TIN CHUNG
Tên tổ chức:
Ngời đại diện trớc pháp luật:
Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh số:
Hạng của doanh nghiệp:
Vốn pháp định:
Vốn lu động:
Số tài khoản:
Tổng số cán bộ, công nhân viên (không kể cộng tác viên):
Trụ sở chính tại:
Số điện thoại: Fax: E-mail:
Căn cứ Quy chế đăng ký và cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ ban
hành kèm theo Quyết định số: ......./2004/QĐ-BTNMT ngày tháng năm 2004 của
Bộ trởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Cục Đo đạc và Bản đồ, Bộ Tài
nguyên và Môi trường cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ với các nội
dung sau đây:
..................................................................................................
.....................................................................................................
(Ghi rõ loại công việc mà tổ chức xin cấp giấy phép họat động)
Cam kết: ........................................................................
PHẦN II. KÊ KHAI NĂNG LỰC
I. Lực lượng kỹ thuật
1. Lực lượng kỹ thuật phân tích theo ngành nghề
TT Ngành, nghề
Đại học
trở lên
Trung cấp
Công
nhân kỹ
thuật
Loại khác
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ 9 10 664