Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 05/NDĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Kính gửi:...........................................................................................(1)
1. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
1.1. Tên tổ chức/cá nhân............................................................................(2)
1.2. Địa chỉ:..............................................................................................(3)
1.3. Điện thoại:....................................Fax: ..................Email:........................
2. Lý do đề nghị cấp phép:
...................................................................................................................
3. Nội dung đề nghị cấp phép:
3.1. Mục đích khai thác, sử dụng..................................................................(4)
3.2. Tầng chứa nước khai thác......(hoặc mạch lộ/hành lang/hang động................)
3.3. Vị trí công trình khai thác:....................................................................(5)
3.4 Số giếng khai thác..................(hoặc số mạch/hành lang/hang động khai thác)
3.5. Tổng lượng nước khai thác..................................................(m3/ngày đêm)
3.6. Chế độ khai thác................................................................(giờ/ngày đêm)
Số hiệu, vị trí và thông số cụ thể của từng giếng khai thác cụ thể như sau:
Số
Tọa độ
Lưu lượng
Chế độ khai
Chiều sâu
Chiều sâu
hiệu
(m3/ngày)
thác
đặt ống lọc
mực nước
giếng
(giờ/ngày)
(m)
tĩnh (m)
X
Y
Từ
Đến

Chiều sâu mực
nước động cho
phép (m)

4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:
...............................................................................................................(6)
(Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã sao gửi một (01) bộ hồ sơ tới Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh/thành phố...........................................................(7)
đề nghị (cơ quan cấp phép) xem xét, cấp giấy phép cho (tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép).
(Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng nội dung quy định trong giấy phép và quy
định của pháp luật có liên quan./.
........, ngày........tháng.......năm.......
Xác nhận của UBND xã, phường
(đối với tổ chức/cá nhân không có tư cách pháp nhân
và con dấu

Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép
(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu nếu có)

HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN
(1) Tên cơ quan cấp phép: Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc UBND tỉnh (theo quy định tại Điều 13
của Nghị định số 149/2004/NĐ-...
Mẫu số 05/NDĐ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Kính gửi:...........................................................................................(1)
1. Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép:
1.1. Tên tổ chức/cá nhân............................................................................(2)
1.2. Địa chỉ:..............................................................................................(3)
1.3. Điện thoại:....................................Fax: ..................Email:........................
2. Lý do đề nghị cấp phép:
...................................................................................................................
3. Nội dung đề nghị cấp phép:
3.1. Mục đích khai thác, sử dụng..................................................................(4)
3.2. Tầng chứa nước khai thác......(hoặc mạch lộ/hành lang/hang động................)
3.3. Vị trí công trình khai thác:....................................................................(5)
3.4 Số giếng khai thác..................(hoặc số mạch/hành lang/hang động khai thác)
3.5. Tổng lượng nước khai thác..................................................(m
3
/ngày đêm)
3.6. Chế độ khai thác................................................................(giờ/ngày đêm)
Số hiệu, vị trí và thông số cụ thể của từng giếng khai thác cụ thể như sau:
Số
hiệu
giếng
Tọa độ Lưu lượng
(m
3
/ngày)
Chế độ khai
thác
(giờ/ngày)
Chiều sâu
đặt ống lọc
(m)
Chiều sâu
mực nước
tĩnh (m)
Chiều sâu mực
nước động cho
phép (m)
X Y Từ Đến
4. Giấy tờ tài liệu nộp kèm theo đơn này gồm có:
...............................................................................................................(6)
(Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) đã sao gửi một (01) bộ hồ tới Sở Tài nguyên Môi trưng
tỉnh/thành phố...........................................................(7)
đề nghị (cơ quan cấp phép) xem xét, cấp giấy phép cho (tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép).
(Tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép) cam kết chấp hành đúng nội dung quy định trong giấy phép và quy
định của pháp luật có liên quan./.
........, ngày........tháng.......năm.......
Xác nhận của UBND xã, phường Tên tổ chức/cá nhân đề nghị cấp phép
(đối với tổ chức/cá nhân không có tư cách pháp nhân
và con dấu
(Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu nếu có)
HƯỚNG DẪN VIẾT ĐƠN
(1) Tên quan cấp phép: Bộ Tài nguyên Môi trường hoặc UBND tỉnh (theo quy định tại Điều 13
của Nghị định số 149/2004/NĐ-CP).
(2) Tên tổ chức, nhân đề nghị cấp phép: đối với nhân ghi họ, tên, số Chứng minh nhân dân,
ngày và nơi cấp, cơ quan cấp; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng, năm thành lập, số và ngày
quan quyết định thành lập hoặc số giấy đăng kinh doanh, giấy phép đầu của quan nhà
nước có thẩm quyền.
(3) Trụ sở của tổ chức hoặc nơi cư trú của cá nhân đề nghị cấp phép.
(4) Ghi cụ thể mục đích khai thác, sử dụng nước, dụ: cấp nước sinh hoạt, công nghiệp, tưới, khai
khoáng, nuôi trồng thuỷ sản,..; Nếu cấp nước cho nhiều mục đích thì nêu cụ thể lượngớc cấp cho
từng mục đích sử dụng.
(5) Ghi vị trí công trình khai thác (thôn/ấp.....xã/phường....huyện/quận.....tỉnh/ thành phố), thuộc
phạm vi đất được giao, được thuê hoặc được sử dụng để đặt công trình khai thác.
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT 9 10 921