Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------……..,ngày….. tháng…..năm…..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE

Kính gửi: Sở văn hoá-thông tin (hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp)

1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép (viết bằng chữ in hoa)
………………………………………………………………............................................
- Địa chỉ:……………………………………………………………….................
- Điện thoại:………………………………………………………………............
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......……ngày cấp:….....nơi cấp:…….
2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:
- Địa chỉ kinh doanh:……………………………………………………………..
- Những hộ liền kề theo quy định gồm:…...……………………………………...
..........................................………………………………………………………..
…………………………..................................…………………………………..
- Tên nhà hàng karake (nếu có)……..…………………………………………….
- Số lượng phòng karaoke……………......……………………………………….
- Diện tích các phòng…………………….……………………………………….
3. Cam kết:
- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 11/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên
quan khi hoạt động kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ xin giấy phép kinh
doanh.
Tài liệu kèm theo:
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp
- Bản sao có giá trị pháp lý đăng ký kinh
giấy phép kinh doanh
doanh;
(Ký tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)
- Văn bản đồng ý của các hộ liền kề;
- ...................................

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
……..,ngày….. tháng…..năm…..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE
Kính gửi: Sở văn hoá-thông tin (hoặc cơ quan cấp huyện được phân cấp)
1. Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép (viết bằng chữ in hoa)
………………………………………………………………............................................
- Địa chỉ:……………………………………………………………….................
- Điện thoại:………………………………………………………………............
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:......……ngày cấp:….....nơi cấp:…….
2. Nội dung đề nghị cấp giấy phép:
- Địa chỉ kinh doanh:……………………………………………………………..
- Những hộ liền kề theo quy định gồm:…...……………………………………...
..........................................………………………………………………………..
…………………………..................................…………………………………..
- Tên nhà hàng karake (nếu có)……..…………………………………………….
- Số lượng phòng karaoke……………......……………………………………….
- Diện tích các phòng…………………….……………………………………….
3. Cam kết:
- Thực hiện đúng các quy định tại Nghị định 11/2006/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên
quan khi hoạt động kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ xin giấy phép kinh
doanh.
Tài liệu kèm theo:
- Bản sao giá trị pháp đăng kinh
doanh;
- Văn bản đồng ý của các hộ liền kề;
- ...................................
Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp
giấy phép kinh doanh
(Ký tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH KARAOKE 9 10 229