Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 16
TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
..............................................
Số:......./........ (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
….., ngày..... tháng...... năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM
KHÔNG KINH DOANH
Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông .................
- Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép............................................
- Trụ sở (địa chỉ):..................................................Số điện thoại.................
- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng xuất bản phẩm nước ngoài,........................
.................................................................... (ghi tên tổ chức, cá nhân) đề nghị được cấp giấy phép nhập khẩu
xuất bản phẩm, gồm:
1. Tổng số tên xuất bản phẩm: ………………………………………....
2. Tổng số bản: ………………………………………………………….
3. Tổng số băng, đĩa, cassette:…………………………………………..
4. Từ nước (xuất xứ):……………………...........………………………
5. Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản: ……………………………………..
6. Cửa khẩu nhập:……………………………………………………….
Kèm theo đơn này là 03 bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu.
Tổ chức/cá nhân……… xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Luật Xuất bản ngày 03/12/2004,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản 03/6/2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày
26/8/2005, Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Xuất bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Đề nghị Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông................. xem xét, cấp giấy phép./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

...
Mu s 16
TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
..............................................
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
….., ngày..... tháng...... năm........
Số:......./........ (nếu có)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM
KHÔNG KINH DOANH
Kính gửi: Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông .................
- Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép............................................
- Trụ sở (địa chỉ):..................................................Số điện thoại.................
- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng xuất bản phẩm nước ngoài,........................
.................................................................... (ghi tên t chức, nhân) đề nghị được cấp giấy phép nhập khẩu
xuất bản phẩm, gồm:
1. Tổng số tên xuất bản phẩm: ………………………………………....
2. Tổng số bản: ………………………………………………………….
3. Tổng số băng, đĩa, cassette:…………………………………………..
4. Từ nước (xuất xứ):……………………...........………………………
5. Tên nhà cung cấp/Nhà xuất bản: ……………………………………..
6. Cửa khẩu nhập:……………………………………………………….
Kèm theo đơn này là 03 bản danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu.
Tổ chức/cá nhân……… xin cam kết thực hiện đúng các quy định tại Luật Xuất bản ngày 03/12/2004,
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản 03/6/2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày
26/8/2005, Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi
hành một số điều của Luật Xuất bản và các quy định của pháp luật khác có liên quan./.
Đề nghị Cục Xuất bản hoặc Sở Thông tin và Truyền thông................. xem xét, cấp giấy phép./.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh 9 10 118