Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1317 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Tổ chức, cá nhân

Độc lập – Tự do – hạnh phúc

Số : .........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NƯỚC
NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
I. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài (theo đăng ký kinh
doanh tại nước sở tại) ghi rõ tên đầy đủ, viết tắt của tổ chức, cá nhân..........................
.......................................................................................................................................
1. Đại diện được uỷ quyền:...........................................................................................
Chức vụ:................................................................Quốc tịch:.......................................
Địa chỉ thường trú:........................................................................................................
2. Trụ sở chính:.............................................................................................................
Điện thoại:............................Telex:................... Fax:...................................................
3. Ngành nghề kinh doanh chính:.................................................................................
4. Giấy phép thành lập công ty của nước sở tại: (hoặc số hộ chiếu đối với nhà đầu tư
là cá nhân)
Đăng ký tại:..............................................................ngày.........tháng.........năm..........
5. Vốn điều điều lệ:
6. Số tài khoản:..............................................................................................................
7. Tại Ngân hàng:
II. Chi nhánh,Văn phòng đại diện xin thành lập tại Việt Nam:
- Tên đầy đủ, tên viết tắt của Chi nhánh, Văn phòng đại diện
- Địa điểm (tỉnh, thành phố)
- Nội dung hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện

- Họ tên, địa chỉ, quốc tịch, nơi thường trú, (số hộ chiếu nếu là người từ nước ngoài vào
hoặc giấy chứng minh thư nhân dân nếu là người Việt Nam) của người đại diện Chi
nhánh, Văn phòng đại diện tại Việt Nam.

- Số người, trong đó: số người Việt Nam; số người nước ngoài (tối đa)
Thời gian hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện..................năm
Trong quá trình hoạt động tại Việt Nam (tổ chức, cá nhân) xin cam đoan chấp
hành đúng các quy định của pháp luật về quảng cáo, các quy định của pháp luật có
liên quan và nội dung đã được quy định trong giấy phép.
......ngày........tháng..........
Tổ chức, cá nhân
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – hạnh phúc
Số : .........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KINH DOANH DỊCH VỤ QUẢNG CÁO NƯỚC
NGOÀI TẠI VIỆT NAM
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn
I. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài (theo đăng ký kinh
doanh tại nước sở tại) ghi rõ tên đầy đủ, viết tắt của tổ chức, cá nhân..........................
.......................................................................................................................................
1. Đại diện được uỷ quyền:...........................................................................................
Chức vụ:................................................................Quốc tịch:.......................................
Địa chỉ thường trú:........................................................................................................
2. Trụ sở chính:.............................................................................................................
Điện thoại:............................Telex:................... Fax:...................................................
3. Ngành nghề kinh doanh chính:.................................................................................
4. Giấy phép thành lập công ty của nước sở tại: (hoặc số hộ chiếu đối với nhà đầu tư
là cá nhân)
Đăng ký tại:..............................................................ngày.........tháng.........năm..........
5. Vốn điều điều lệ:
6. Số tài khoản:..............................................................................................................
7. Tại Ngân hàng:
II. Chi nhánh,Văn phòng đại diện xin thành lập tại Việt Nam:
- Tên đầy đủ, tên viết tắt của Chi nhánh, Văn phòng đại diện
- Địa điểm (tỉnh, thành phố)
- Nội dung hoạt động của Chi nhánh, Văn phòng đại diện
Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Trang 2
Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam 9 10 304