Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 123 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
........................................
Số:........./....... (nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
........., ngày...... tháng......năm..........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông
Tên cơ quan, tổ chức đề

nghị cấp phép:…………....…………………

Trụ sở:…………………………………………………………………
Số điện thoại:…………………Fax:………......…..Email:…………....
Căn cứ các quy định của pháp luật về cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản, đề nghị Bộ Thông tin và
Truyền thông xem xét cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản cho cơ quan/tổ chức chúng tôi với thông tin như
sau:
Tên nhà xuất bản dự kiến thành lập.........................................................
Trụ sở của nhà xuất bản:..........................................................................
Cơ quan, tổ chức chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động
nhà xuất bản sau khi được cấp giấy phép.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:
- Đề án thành lập nhà xuất bản;

...
Mu số 01
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP
........................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:........./....... (nếu có) ........., ngày...... tháng......năm..........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP NHÀ XUẤT BẢN
Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông
Tên cơ quan, tổ chức đề nghị cấp phép:…………....…………………
Trụ sở:…………………………………………………………………
Số điện thoại:…………………Fax:………......…..Email:…………....
Căn cứ các quy định của pháp luật về cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản, đề nghị Bộ Thông tin
Truyền thông xem xét cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản cho cơ quan/tổ chức chúng tôi với thông tin như
sau:
Tên nhà xuất bản dự kiến thành lập.........................................................
Trụ sở của nhà xuất bản:..........................................................................
quan, tổ chức chúng tôi cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về thành lập và hoạt động
nhà xuất bản sau khi được cấp giấy phép.
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, TỔ CHỨC
(ký tên, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)
Hồ sơ gửi kèm:
- Đề án thành lập nhà xuất bản;
Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản 9 10 536