Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 205 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA
TỔ CHỨC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOẠT
ĐỘNG NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-NHNN)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm
2010;
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Thông tư số
/2011/TT-NHNN của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định
về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước
ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam;
Nay, tổ chức tín dụng nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (tên) đề nghị Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín
dụng, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (tên) với nội dung sau đây:
1. Tên của văn phòng đại diện:
- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt
- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh
2. Địa điểm đặt trụ sở dự kiến của văn phòng đại diện:
3. Nội dung hoạt động:
4. Thời gian hoạt động:
5. Danh sách dự kiến bổ nhiệm trưởng văn phòng đại diện của văn phòng đại diện (nêu rõ
họ, tên).

Tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng (tên)…
xin cam kết:
- Về tính chính xác, trung thực của nội dung trong đơn, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.
- Sau khi được cấp Giấy phép, chúng tôi sẽ thực hiện việc đăng ký kinh doanh, đăng ký
ngày khai trương và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà nước; nếu vi
phạm xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
…, ngày…tháng…năm...
Người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài
khác có hoạt động ngân hàng ký, đóng dấu và ghi đầy đủ họ tên

...
MẪU ĐƠN ĐỀ NGH CP GIY PHÉP THÀNH LP VĂN PHÒNG ĐẠI DIN CA
T CHC TÍN DỤNG NƯỚC NGOÀI, T CHC NƯỚC NGOÀI KHÁC CÓ HOT
ĐỘNG NGÂN HÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2011/TT-NHNN)
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
---------------
ĐƠN ĐỀ NGH CP GIY PHÉP
THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIN
Kính gi: Thng đốc Ngân hàng Nhà nước
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Vit Nam s 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm
2010;
Căn cứ Lut các t chc tín dng s 47/2010/QH12 ny 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Thông tư số /2011/TT-NHNN ca Thống đc Ngân hàng Nhà nước quy đnh
v vic cp Giy phép và t chc, hoạt động của ngân hàng thương mi, chi nhánh ngân
hàng nước ngoài, văn phòng đại din ca t chc tín dụng nước ngoài, t chức nước
ngoài khác có hot động ngân hàng ti Vit Nam;
Nay, t chc tín dng nước ngoài khác hot động ngân hàng (tên) đề ngh Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước xem xét cp Giy phép thành lập văn phòng đại din ca t chc tín
dng, t chức nước ngoài khác có hoạt động nn hàng (tên) vi ni dung sau đây:
1. Tên của văn phòng đại din:
- Tên đầy đủ bng tiếng Vit
- Tên đầy đủ bng tiếng Anh
2. Đa điểm đặt tr s d kiến của văn phòng đại din:
3. Ni dung hoạt động:
4. Thi gian hoạt động:
5. Danhch d kiến b nhiệm trưởng văn phòng đại din của văn phòng đại din (nêu rõ
h, tên).
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN 9 10 437