Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1360 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 03/ATBX-CP
TÊN CƠ SỞ ĐỀ
NGHỊ CẤP GIẤY
PHÉP
Số:.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày.... tháng... năm....

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ
Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
(Sở Khoa học và Công nghệ.....)
Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
E-mail:
Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ....) cấp giấy
phép tiến hành công việc bức xạ.
1. Tên cơ sở bức xạ: (nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
E-mail:
2. Họ và tên người quản lý cơ sở:
Chức vụ:
Giới tính: Nam (Nữ)
3. Các công việc bức xạ đề nghị được tiến hành:
Tên công việc bức xạ
Ngày dự kiến bắt đầu
4. Các hồ sơ có liên quan khác:
(1)
(2)
(3)
........... (Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) cam kết cung cấp đầy
đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát
bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm
chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong
giấy phép.
Người quản lý cơ sở
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

...
Mẫu 03/ATBX-CP
TÊN CƠ SỞ ĐỀ
NGHỊ CẤP GIẤY
PHÉP
Số:.......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....., ngày.... tháng... năm....
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ
Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
(Sở Khoa học và Công nghệ.....)
Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép:
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: E-mail:
Đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ....) cấp giấy
phép tiến hành công việc bức xạ.
1. Tên cơ sở bức xạ: (nếu khác với tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép)
Địa chỉ:
Điện thoại: Fax: E-mail:
2. Họ và tên người quản lý cơ sở:
Chức vụ: Giới tính: Nam (Nữ)
3. Các công việc bức xạ đề nghị được tiến hành:
Tên công việc bức xạ Ngày dự kiến bắt đầu
4. Các hồ sơ có liên quan khác:
(1)
(2)
(3)
........... (Tên tổ chức hoặc cá nhân đề nghị cấp giấy phép) cam kết cung cấp đầy
đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát
bức xạ, cam đoan các khai báo là đúng sự thật, bảo đảm chấp hành nghiêm
chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ và các điều kiện ghi trong
giấy phép.
Người quản lý cơ sở
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ 9 10 764