Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢNTÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 1 (Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2010/TT-BTTTT ngày 30/12/2010 của
Bộ TT&TT Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
XUẤT BẢN
.........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày ….. tháng ….. năm ……..

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN
TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
1.
Tên
cơ
quan,
tổ
chức
bản: .........................................................

đề

nghị

cấp

giấy

phép

xuất

...................................................................................................................................
…………...
2. Địa chỉ: ...................................................................................................................................
Số điện thoại: ..........................Số fax: ................... Email ……………………………………….
3. Tên tài liệu: ............................................................................................................................
...................................................................................................................................…………..
Tác giả (cá nhân hoặc tập thể): .................................................................................................
4. Xuất xứ (nếu là tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài): ................................................................
Người dịch (cá nhân hoặc tập thể): ...........................................................................................
5. Hình thức tài liệu: ...................................................................................................................
6. Số trang: ……………………….. Phụ bản (nếu có): ...............................................................
7. Khuôn khổ: …………………. cm. Số lượng in: ............................................... bản
8. Tên, địa chỉ cơ sở in: .............................................................................................................
....................................................................................................................................................
9.
Mục
đích
bản: .................................................................................................................

xuất

....................................................................................................................................................
10. Phạm ...
Mẫu số 1 (Bannh kèm theo Thông số 29/2010/TT-BTTTT ngày 30/12/2010 của
Bộ TT&TT Quy định việc xuất bản tài liệu không kinh doanh)
TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC
ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP
XUẤT BẢN
.........................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………, ngày ….. tháng ….. năm ……..
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN
TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
1. Tên quan, tổ chức đ ngh cấp giấy phép xuất
bản: .........................................................
...................................................................................................................................
…………...
2. Địa chỉ: ...................................................................................................................................
Số điện thoại: ..........................Số fax: ................... Email ……………………………………….
3. Tên tài liệu: ............................................................................................................................
...................................................................................................................................…………..
Tác giả (cá nhân hoặc tập thể): .................................................................................................
4. Xuất xứ (nếu là tài liệu dịch từ tiếng nước ngoài): ................................................................
Người dịch (cá nhân hoặc tập thể): ...........................................................................................
5. Hình thức tài liệu: ...................................................................................................................
6. Số trang: ……………………….. Phụ bản (nếu có): ...............................................................
7. Khuôn khổ: …………………. cm. Số lượng in: ............................................... bản
8. Tên, địa chỉ cơ sở in: .............................................................................................................
....................................................................................................................................................
9. Mục đích xuất
bản: .................................................................................................................
....................................................................................................................................................
10. Phạm vi sử dụng và hình thức phát hành: ...........................................................................
....................................................................................................................................................
11. Đăng ký Mã số sách quốc tế (ISBN) (có/không): .................................................................
12. Nội dung tóm tắt của tài liệu: ...............................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
13. Kèm theo đơn này là 02 bản thảo tài liệu đề nghị cấp giấy phép xuất bản.
14. Cam đoan in đúng nội dung tài liệu, thực hiện đúng nội dung giấy phép xuất bản các
quy định pháp luật về xuất bản.
Thủ trưởng cơ quan, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢNTÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢNTÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢNTÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH 9 10 235