Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1119 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lần đăng ký cấp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
lại
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
chứng chỉ
.....................

--------------------------.........., ngày..... tháng..... năm........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
Kính gửi: Sở Xây dựng......................................
1. Tên cá nhân:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):
6. Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên hệ:
- E.mail:
- Website:
7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):
8. Số chứng chỉ cũ:………………………………………..
do Sở Xây dựng…………………cấp ngày………………..
9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:
- Thời gian đã hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình:………………………………………………
- Những công việc liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý chi phí
đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện theo qui định tại Điều 3 của Quy
chế này:………………………………………………
Đề nghị được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này và cam kết
hành nghề trong theo đúng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng được cấp và
tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
.........., ngày..... tháng..... năm........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG
Kính gửi: Sở Xây dựng......................................
1. Tên cá nhân:
2. Ngày, tháng, năm sinh:
3. Nơi sinh:
4. Quốc tịch:
5. Số chứng minh nhân dân (hoặc số hộ chiếu):
6. Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên hệ:
- E.mail:
- Website:
7. Địa chỉ nơi công tác (nếu có):
8. Số chứng chỉ cũ:………………………………………..
do Sở Xây dựng…………………cấp ngày………………..
9. Kinh nghiệm nghề nghiệp:
- Thời gian đã hoạt động vấn quản chi phí đầu xây dựng
công trình:………………………………………………
- Những công việc liên quan đến hoạt động vấn quản lý chi phí
đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện theo qui định tại Điều 3 của Quy
chế này:………………………………………………
Đề nghị được cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng.
Tôi xin chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung trong đơn này cam kết
hành nghề trong theo đúng chứng chỉ kỹ định giá xây dựng được cấp
tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan.
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)
Lần đăng ký cấp
lại
chứng chỉ
.....................
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ Kỹ sư định giá xây dựng 9 10 633