Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1031 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................
Tên tôi là:.....................................CMND số..................., cấp
ngày........tháng.......năm..................
Thường trú tại:...........................................................................................................
………………………………………………………………………………………
Đại diện cơ quan:.......................................................................................................
Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận:...........................................................................
………………………………………………………………………………………
Địa chỉ công trình xây dựng xin cấp giấy chứng nhận:..........................................
Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được (ghi tên cơ quan
cấp):...........................cấp ngày...........tháng..........năm..............; mã số:...................
..........................................................; hồ sơ gốc số:.................................
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:
1........................................................................................................................
2........................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và có trách nhiệm nộp
các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .
...........,ngày ....... tháng ......năm ....
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- kèm theo giấy xác nhận của cơ quan công an cấp xã về việc mất giấy và giấy xác nhận
đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc mất giấy;

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỞ HỮU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................
Tên tôi là:.....................................CMND số..................., cấp
ngày........tháng.......năm..................
Thường trú tại:...........................................................................................................
………………………………………………………………………………………
Đại diện cơ quan:.......................................................................................................
Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng
Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận:...........................................................................
………………………………………………………………………………………
Địa chỉ công trình xây dựng xin cấp giấy chứng nhận:..........................................
Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được (ghi tên quan
cấp):...........................cấp ngày...........tháng..........năm..............; mã số:...................
..........................................................; hồ sơ gốc số:.................................
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:
1........................................................................................................................
2........................................................................................................................
Tôi cam đoan nhng lời khai trong đơn đúng sự thực và trách nhiệm nộp
các nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .
...........,ngày ....... tháng ......năm ....
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Ghi chú:
- kèm theo giấy xác nhận của cơ quan công an cấp xã về việc mất giấy và giấy xác nhận
đã thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng về việc mất giấy;
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 9 10 260