Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1056 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở

Kính gửi :...........................................................................................
Tên tôi là:…………….............................CMND (Hộ chiếu) số............................,
cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp...........................................
...................................................................................................................................
Thường trú tại:............................................................................................................
………………………………………………………………………………………
Đại diện cơ quan
Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận :....................................................................
Địa chỉ nhà ở xin cấp giấy chứng nhận:...........………..............................................
………………………………………………………………………………………
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng
nhận):.......................................................................................cấp
ngày...........tháng.............năm...........; mã số:..….....................................................;
hồ sơ gốc số:..……..................................…………… …………………………..
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau
1........................................................................................................................
2........................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời kê khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác
thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời
hạn theo quy định của Nhà nước.
.............., ngày .......... tháng …......năm ….
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở
Kính gửi :...........................................................................................
Tên tôi là:…………….............................CMND (Hộ chiếu) số............................,
cấp ngày............tháng.............năm ..................., nơi cấp...........................................
...................................................................................................................................
Thường trú tại:............................................................................................................
………………………………………………………………………………………
Đại diện cơ quan
Lý do đề nghị cấp giấy chứng nhận :....................................................................
Địa chỉ nhà ở xin cấp giấy chứng nhận:...........………..............................................
………………………………………………………………………………………
Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đã được (ghi tên quan cấp giấy chứng
nhận):.......................................................................................cấp
ngày...........tháng.............năm...........; mã số:..….....................................................;
hồ sơ gốc số:..……..................................…………… …………………………..
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau
1........................................................................................................................
2........................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trong đơn đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác
thực của các giấy tờ kèm theo cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời
hạn theo quy định của Nhà nước.
.............., ngày .......... tháng …......năm ….
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên đóng dấu)
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 9 10 683