Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(TÊN DOANH NGHIỆP)
Số: ………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------… , ngày … tháng … năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Kính gửi: Cục Viễn thông
- Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
- Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
- Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2013 của Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;
- (Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
như sau:
Phần 1. Thông tin chung
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư, ghi
bằng chữ in hoa) ...........
2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư):
……
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy
chứng nhận đầu tư số: … do …… cấp ngày … tháng … năm … tại
…
4. Điện thoại: …………. Fax: ........................ Website …..……………….
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp lại
1. Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đề nghị được cấp lại
Giấy phép (tên giấy phép) số: …. cấp ngày …. tháng ….năm …..
2. Lý do đề nghị cấp lại:
□ bị mất
□ bị rách
□ bị cháy
□ bị tiêu huỷ dưới hình thức khác (ghi rõ)
Phần 3. Cam kết
(Tên doanh nghiệp) cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và
tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ
viễn thông.
Nơi nhận:

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

- Như trên;
…………….

CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

Đầu mối liên hệ về hồ sơ cấp phép (họ tên, chức vụ, điện thoại, địa chỉ thư điện tử)

...
(TÊN DOANH NGHIỆP)
Số: ………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------
… , ngày … tháng … năm …
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI
GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG
Kính gửi: Cục Viễn thông
- Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
- Căn cứ Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
- Căn cứ Thông tư số …/2013/TT-BTTTT ngày … tháng … năm 2013 của Bộ trưởng
Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông;
- (Tên doanh nghiệp) đề nghị được cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông
như sau:
Phần 1. Thông tin chung
1. Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: (tên ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư, ghi
bằng chữ in hoa) ...........
2. Địa chỉ trụ sở chính: (địa chỉ ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư): ……
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy
chứng nhận đầu tư số: … do …… cấp ngày … tháng … năm … tại …
4. Điện thoại: …………. Fax: ........................ Website …..……………….
Phần 2. Mô tả tóm tắt về đề nghị cấp lại
1. Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông đề nghị được cấp lại
Giấy phép (tên giấy phép) số: …. cấp ngày …. tháng ….năm …..
2. Lý do đề nghị cấp lại:
□ bị mất
□ bị rách
□ bị cháy
□ bị tiêu huỷ dưới hình thức khác (ghi rõ)
Phần 3. Cam kết
(Tên doanh nghiệp) cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và
tính hợp pháp của nội dung trong đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ
viễn thông.
Nơi nhận: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 9 10 471