Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 96 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 10
(Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

TÊN NGƯỜI KINH DOANH
DỊCH VỤ QUẢNG CÁO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:.......

Địa điểm, ngày…tháng…năm...
BÁO CÁO

Hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo cho tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh
dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam
Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh/thành phố…
Thực hiện quy định của Luật quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành,…(tên đơn vị
báo cáo) báo cáo hoạt động thực hiện dịch vụ quảng cáo như sau:
1. Tình hình chung của đơn vị báo cáo
- Tên, địa chỉ, chức năng kinh doanh chính.
- Số lao động làm việc tại đơn vị (lao động người Việt Nam, người nước ngoài).
- Tên, địa chỉ chủ trang thông tin điện tử nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên
biên giới tại Việt Nam ủy quyền thực hiện dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam..
2. Các sản phẩm quảng cáo được ủy quyền thực hiện
…
3. Thời gian thực hiện dịch vụ quảng cáo tại Việt Nam
…
4. Vướng mắc trong quá trình hoạt động quảng cáo và kiến nghị
…

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN
Nơi nhận:
- Như trên;
-…

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

...

(Ban hành theo Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Bộ
trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)



 !"#$
%&'()*+,-./0*01'

 Địa điểm, ngày…tháng…năm...
2
-.34&/530+'067/,8'09:;</5'=-'0-3>'0?'@'=/0A//BC'/5-D6E6/0,-F/0
,8'09:;</5'=-GHI/J6I/56C63.6673FK
 !
"#$%&'()$*++,*-./0!12&3
,++4,++5&6"#/7$*+-8
LM/00M/0'0/5'NF4O/98J=-'=-
92&:;/
9&6<#5&31&6-=#><-=-.4
92&'?@&#-.;//7$*+A%2
,2.5#><'%$%B"#/7$*+5#><
PL='</*0QK;</5'=-4BR'NH;HS/30+'067/
!
TL0U656F/30+'067/,8'09:;</5'=-3.6673FK
!
VLBC/5KW'3X-/5;=3XM/00-.34&/5;</5'=-9DE6Y//508
!
>3):
9>-?2C
9!
%Z$[\]^
1D?EF2&/G4
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài 9 10 772