Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp phép triễn lãm

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1227 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phô lôc I
MÉu §¬n ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp triÓn l·m
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
………….., ngµy…… th¸ng……. n¨m …….

§¬n ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp triÓn l·m
KÝnh göi:…… (Tªn c¬ quan cÊp giÊy phÐp) ……
1. Tªn tæ chøc, c¸ nh©n ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp triÓn l·m (viÕt ch÷ in hoa)
…………………………………………………....................................................
- §Þa chØ: ………………………………….
- §iÖn tho¹i:……………………………….
- GCMND (®èi víi c¸ nh©n ViÖt Nam): Sè……. ngµy cÊp…… n¬i cÊp……….
- Hé chiÕu (®èi víi c¸ nh©n níc ngoµi): Sè…………… ngµy cÊp ………… n¬i cÊp
…………. Thêi h¹n thÞ thùc nhËp/xuÊt c¶nh: ……………………………
2. Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt (®èi víi tæ chøc)
- Hä vµ tªn (viÕt ch÷ in hoa):………………………..................
- N¨m sinh: …………/………../………..
- Quèc tÞch:………………………………
- Chøc danh:……………………………..
- GCMND: Sè………………. ngµy cÊp…………. n¬i cÊp……………....
- Hé chiÕu (®èi víi c¸ nh©n níc ngoµi):Sè…………. ngµy cÊp…………... n¬i
cÊp………… Thêi h¹n thÞ thùc nhËp/xuÊt c¶nh:……………………………
3. Néi dung ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp:
- Tªn triÓn l·m:…………………………
- Môc ®Ých triÓn l·m:………………………
- Néi dung triÓn l·m:………………………………….
- Quy m« triÓn l·m:……………………………………
- Thêi gian triÓn l·m: tõ………………….®Õn…………………..
- §Þa ®iÓm triÓn l·m:……………………………………………..
- Quèc gia (®èi víi triÓn l·m ®a tõ ViÖt Nam ra níc ngoµi):……………..
- Sè lîng t¸c phÈm (cã danh s¸ch kÌm theo):…………………..
- Sè lîng t¸c gi¶ (cã danh s¸ch kÌm theo):……………………..
4. Cam kÕt:
- Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 72/2000/N§-CP, Quy chÕ ban hµnh theo
NghÞ ®Þnh 11/2006/N§-CP vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan khi tæ chøc triÓn l·m.
- ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña néi dung hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp giÊy
phÐp triÓn l·m.
C¸c tµi liÖu kÌm theo nh quy ®Þnh vÒ Hå s¬
trong NghÞ ®Þnh 72/2000/N§-CP, Quy chÕ
ban hµnh theo NghÞ ®Þnh sè 11/2006/N§ CP vµ Th«ng t sè…../2008/TT – BVHTTDL
ngµy…./…./2008 cña Bé VHTTDL

Tæ chøc, c¸ nh©n
®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp

Ký tªn, ®ãng dÊu (®èi víi tæ chøc)

...
Phô lôc I
MÉu §¬n ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp triÓn l·m
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
………….., ngµy th¸ng . n¨m .…… ……
§¬n ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp triÓn l·m
KÝnh göi: (…… Tªn c¬ quan cÊp giÊy phÐp) ……
1. Tªn chøc, nh©n ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp triÓn l·m (viÕt ch÷ in hoa)
....................................................…………………………………………………
- §Þa chØ: . …………………………………
- §iÖn tho¹i: .………………………………
- GCMND (®èi víi c¸ nh©n ViÖt Nam): . ngµy cÊp n¬i cÊp .…… …… ………
- chiÕu (®èi víi nh©n níc ngoµi): ngµy cÊp n¬i cÊp…………… …………
. Thêi h¹n thÞ thùc nhËp/xuÊt c¶nh: ………… ……………………………
2. Ngêi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt (®èi víi tæ chøc)
- Hä vµ tªn (viÕt ch÷ in hoa): ..................………………………
- N¨m sinh: / ../ ..………… ……… ………
- Quèc tÞch: ………………………………
- Chøc danh: ..…………………………
- GCMND: Sè . ngµy cÊp . n¬i cÊp ....……………… ………… ……………
- Hé chiÕu (®èi víi nh©n níc ngoµi):Sè . ngµy cÊp ... n¬i………… …………
cÊp Thêi h¹n thÞ thùc nhËp/xuÊt c¶nh:………… ……………………………
3. Néi dung ®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp:
- Tªn triÓn l·m:…………………………
- Môc ®Ých triÓn l·m:………………………
- Néi dung triÓn l·m: .…………………………………
- Quy m« triÓn l·m:……………………………………
- Thêi gian triÓn l·m: tõ .®Õn ..………………… …………………
- §Þa ®iÓm triÓn l·m: ..……………………………………………
- Quèc gia (®èi víi triÓn l·m ®a tõ ViÖt Nam ra níc ngoµi): ..……………
- Sè lîng t¸c phÈm (cã danh s¸ch kÌm theo): ..…………………
- Sè lîng t¸c gi¶ (cã danh s¸ch kÌm theo): ..……………………
4. Cam kÕt:
- Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 72/2000/N§-CP, Quy chÕ ban hµnh theo
NghÞ ®Þnh 11/2006/N§-CP vµ c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt liªn quan khi tæ chøc triÓn l·m.
- ChÞu tr¸ch nhiÖm tÝnh chÝnh x¸c, trung thùc cña néi dung ®Ò nghÞ cÊp giÊy
phÐp triÓn l·m.
C¸c tµi liÖu kÌm theo nh quy ®Þnh vÒ Hå
trong NghÞ ®Þnh 72/2000/N§-CP, Quy chÕ
ban hµnh theo NghÞ ®Þnh 11/2006/N§ -
CP vµ Th«ng t sè ../2008/TT BVHTTDL
ngµy ./ ./2008 cña Bé VHTTDL
Tæ chøc, c¸ nh©n
®Ò nghÞ cÊp giÊy phÐp
Ký tªn, ®ãng dÊu (®èi víi tæ chøc)
Đơn đề nghị cấp phép triễn lãm - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp phép triễn lãm 9 10 900