Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1442 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn
- Họ và tên (viết in hoa):.......................................................................................
- Ngày sinh:......./........../...........

- Giới tính:

Nam

Nữ

- Dân tộc:..................................

- Tôn giáo:................................................

- Số CMDN:..............................

- Nơi cấp:.....................................................

- Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................
..
- Địa chỉ liên lạc:..................................................................................................
................................................................................................................................
- Điện thoại:..............................

- Fax:...........................................................
.
- Email:............................................................................................................
- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên: - Loại:

NĐ

QT

(trường hợp đổi cấp, cấp lại thẻ)
- Số thẻ:...................... - Nơi cấp:.....................

-Ngày hết hạn:......./...../.......

Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn thẩm định và cấp thẻ
hướng dẫn viên du lịch cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.
Kèm theo:
-Phiếu thông tin Hướng dẫn viên du lịch

...........,
ngày........tháng........năm.........
Người đề nghị cấp thẻ
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đơn lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch
Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn
- Họ và tên (viết in hoa):.......................................................................................
- Ngày sinh:......./........../........... - Giới tính: Nam Nữ
- Dân tộc:.................................. - Tôn giáo:................................................
- Số CMDN:.............................. - Nơi cấp:.....................................................
- Hộ khẩu thường trú:.......................................................................................
..
- Địa chỉ liên lạc:..................................................................................................
................................................................................................................................
- Điện thoại:.............................. - Fax:...........................................................
.
- Email:............................................................................................................
- Đã được cấp thẻ hướng dẫn viên: - Loại: NĐ QT
(trường hợp đổi cấp, cấp lại thẻ)
- Số thẻ:...................... - Nơi cấp:..................... -Ngày hết hạn:......./...../.......
Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn thẩm định và cấp thẻ
hướng dẫn viên du lịch cho tôi theo quy định của Luật Du lịch.
Kèm theo: ...........,
ngày........tháng........năm.........
-Phiếu thông tin Hướng dẫn viên du lịch Người đề nghị cấp thẻ
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch 9 10 641