Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1012 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV)
Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................
Họ và tên (Viết chữ in): ............................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại .....................................................
Chức vụ: ....................................................................................................................
Đơn vị công tác: ........................................................................................................
Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp……………
Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc
bảo vệ thực vật) .........................................................................................................
Nơi cấp ......................................................... Ngày cấp ...........................................
Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................................
Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán
thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan
quản lý chuyên ngành và pháp luật.
............, ngày
Xác nhận của chính quyền địa phương
về địa điểm trụ sở
(Ký và ghi rõ họ tên)

tháng

năm 200

Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CẤP VÀ GIA HẠN CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ
BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT
(dùng cho công ty, chi nhánh kinh doanh thuốc BVTV)
Kính gửi : Chi cục bảo vệ thực vật ( tỉnh, thành phố) .................
Họ và tên (Viết chữ in): ............................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh: .................................. Tại .....................................................
Chức vụ: ....................................................................................................................
Đơn vị công tác: ........................................................................................................
Số chứng minh thư nhân dân ……………Ngày cấp …………Nơi cấp……………
Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiêp, lớp học chuyên môn về thuốc
bảo vệ thực vật) .........................................................................................................
Nơi cấp ......................................................... Ngày cấp ...........................................
Địa chỉ trụ sở: ............................................................................................................
Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của pháp luật về buôn bán
thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan
quản lý chuyên ngành và pháp luật.
............, ngày tháng năm 200
Xác nhận của chính quyền địa phương Người đề nghị
về địa điểm trụ sở (Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị cấp và gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật 9 10 391