Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1415 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH
GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH

Kính gửi:

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn
(Chi cục Phát triển Lâm nghiệp)

Căn cứ vào quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp; căn cứ năng lực
hoạt động và cơ sở vật chất, kỹ thuật của đơn vị, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở
Nông nghiệp và PTNT thẩm định và chứng nhận cho đơn vị chúng tôi có đủ điều
kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính hoạt động tại tỉnh
Lạng Sơn.

1. Phần kê khai của người làm đơn:
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số điện thoại:
Số Fax:
Đề nghị được chứng nhận đủ điều kiện là (sử dụng loại hình đơn vị thích hợp sau đây):
 Đơn vị sản xuất và kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính
 Đơn vị kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính
 Đơn vị sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính.
Với tư cách pháp nhân là người trưởng đơn vị, tôi xin cam đoan:
1. Chấp hành đầy đủ Pháp lệnh về Giống cây trồng, Quy chế Quản lý giống cây
trồng lâm nghiệp.
2. Chỉ sản xuất/kinh doanh giống cây trong Danh mục Giống cây trồng lâm nghiệp
được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành.
Chúng tôi xin đính kèm theo đây các văn bản liên quan:
− Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)
− Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng
của đơn vị.
− Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh.

Năng lực sản xuất dự kiến của đơn vị:
−
−

Khối lượng hạt giống từng loại: ………………….. kg/năm
Số lượng cây con từng loại: ……………………….
cây/năm
Ngày … tháng … năm 200…
Trưởng đơn vị
(Chữ ký và con dấu nếu có)

2. Phần dành cho đơn vị nhận đơn: Chi cục Phát triển Lâm nghiệp
Ngày nhận đơn:
Ngày … tháng … năm 200…
Chi Cục trưởng Chi cục PTLN
(Ký tên)

3. Phần dành cho Sở Nông nghiệp và PTNT
Ngày họp tổ thẩm định:
Ngày kiểm tra thực tế tại cơ sở sản xuất, kinh doanh:

Ngày … tháng … năm 200…
Đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn
(Ký tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH
GIỐNG CÂY TRỒNG LÂM NGHIỆP CHÍNH
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Lạng Sơn
(Chi cục Phát triển Lâm nghiệp)
Căn cứ vào quy chế quản giống cây trồng lâm nghiệp; căn cứ năng lực
hoạt động và cơ sở vật chất, kỹ thuật của đơn vị, chúng tôi làm đơn này đề nghị Sở
Nông nghiệp PTNT thẩm định chứng nhận cho đơn vị chúng tôi đủ điều
kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính hoạt động tại tỉnh
Lạng Sơn.
1. Phần kê khai của người làm đơn:
Tên đơn vị:
Địa chỉ:
Số điện thoại: Số Fax:
Đề nghị được chứng nhận đủ điều kiện là (sử dụng loại hình đơn vị thích hợp sau đây):
Đơn vị sản xuất và kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính
Đơn vị kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính
Đơn vị sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp chính.
Với tư cách pháp nhân là người trưởng đơn vị, tôi xin cam đoan:
1. Chấp hành đầy đủ Pháp lệnh về Giống cây trồng, Quy chế Quản giống cây
trồng lâm nghiệp.
2. Chỉ sản xuất/kinh doanh giống cây trong Danh mục Giống cây trồng lâm nghiệp
được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành.
Chúng tôi xin đính kèm theo đây các văn bản liên quan:
Bản mô tả doanh nghiệp (bao gồm cả thành phần nhân sự)
Danh mục các trang, thiết bị kỹ thuật để sản xuất/kinh doanh giống cây trồng
của đơn vị.
Danh mục các giống cây trồng lâm nghiệp chính đăng ký sản xuất/kinh doanh.
Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính - Trang 2
Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đơn đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp chính 9 10 822