Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị chuyển công tác

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 148 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN CÔNG TÁC

Kính gửi: ……………………………………………………
Tôi tên là:..................................................................................................
Sinh ngày:…………tháng………năm 19....
Quê quán:..................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:..................................................................................
Trình độ học vấn:......................................................................................
Trình độ chuyên môn:...............................................................................
Bộ môn đang giảng dạy hoặc công việc đang đảm nhận:.........................
...................................................................................................................
Ngày, tháng, năm vào ngành:....................................................................
Quá trình công tác:....................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Hoàn cảnh gia đình và bản thân (chế độ chính sách nếu có):
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
…, ngày..... tháng.... năm....
Hồ sơ kèm theo:
- ………..

Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

- ………..

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN Đ NGH CHUYN CÔNG TÁC
Kính gửi: ……………………………………………………
Tôi tên là:..................................................................................................
Sinh ngày:…………tháng………năm 19....
Quê quán:..................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:..................................................................................
Trình độ học vấn:......................................................................................
Trình độ chuyên môn:...............................................................................
Bộ môn đang giảng dạy hoặc công việc đang đảm nhận:.........................
...................................................................................................................
Ngày, tháng, năm vào ngành:....................................................................
Quá trình công tác:....................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Hoàn cảnh gia đình và bản thân (chế độ chính sách nếu có):
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
…, ngày..... tháng.... năm....
Hồ sơ kèm theo: Người làm đơn
- ……….. (Ký và ghi rõ họ tên)
- ………..
Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
Đơn đề nghị chuyển công tác - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị chuyển công tác 9 10 702