Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị chuyển ngạch

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 121 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH
Từ ngạch:....................... lên ngạch:.............................
Kính gửi:.....................................................
Tên tôi là: ...................................................................................................
Ngày sinh: ..................................................................................................
Trình độ chuyên môn đào tạo: ..................................................................
Đang xếp ngạch:

Thời gian xếp ngạch:

Hệ số lương hiện hưởng:

Thời gian xếp:

Chức vụ hiện nay:
Sau khi nghiên cứu điều kiện xét chuyển ngạch tại Văn bản số.........
ngày .... tháng ....... năm ........ của .................Tôi thấy bản thân có đủ điều kiện,
tiêu chuẩn xét nâng ngạch và những công việc tôi đang đảm nhận đã có những
phần
việc
theo
quy
định
của
ngạch .................................................................................
Tôi làm đơn này kính đề nghị nhà trường xem xét cho tôi được chuyển
ngạch.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này là hồ sơ xét chuyển ngạch gồm:
1. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu về trình độ của ngạch
cần chuyển (có chứng thực của nhà nước).
2. Bản sao quyết định tuyển dụng (có chứng thực của nhà nước)
3. Bản sao quyết định lương hiện hưởng (có chứng thực của nhà nước).
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NGẠCH
Từ ngạch:....................... lên ngạch:.............................
Kính gửi:.....................................................
Tên tôi là: ...................................................................................................
Ngày sinh: ..................................................................................................
Trình độ chuyên môn đào tạo: ..................................................................
Đang xếp ngạch: Thời gian xếp ngạch:
Hệ số lương hiện hưởng: Thời gian xếp:
Chức vụ hiện nay:
Sau khi nghiên cứu điều kiện xét chuyển ngạch tại Văn bản số.........
ngày .... tháng ....... năm ........ của .................Tôi thấy bản thân đủ điều kiện,
tiêu chuẩn xét nâng ngạch những công việc tôi đang đảm nhận đã những
phần việc theo quy định của
ngạch .................................................................................
Tôi làm đơn này kính đề nghị n trường xem xét cho tôi được chuyển
ngạch.
Tôi xin gửi kèm theo đơn này là hồ sơ xét chuyển ngạch gồm:
1. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu về trình độ của ngạch
cần chuyển (có chứng thực của nhà nước).
2. Bản sao quyết định tuyển dụng (có chứng thực của nhà nước)
3. Bản sao quyết định lương hiện hưởng (có chứng thực của nhà nước).
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đơn đề nghị chuyển ngạch - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị chuyển ngạch 9 10 730