Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị chuyển trường (Mẫu 01/CT)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 2215 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÉu sè: 01/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: ........................................................................................................
.........................................................................................................
Tên em là:...................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...............................................; Dân tộc: ..............................
Nơi sinh:.....................................................................................................................
Hiện đang học lớp:............................., Trường .........................................................
....................................................................................................................................
Lý do xin chuyển
trường: ............................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Trường chuyển đến: ..................................................., tỉnh
(TP): ..............................
.................., ngày........tháng.......năm............
Xác nhận của nhà trường ( nơi chuyển đi )
( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên )

Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

ý kiến đồng ý của nhà trường ( nơi chuyển đến )
( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên )

...
MÉu sè: 01/CT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN TRƯỜNG
Kính gửi: ........................................................................................................
.........................................................................................................
Tên em là:...................................................................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:...............................................; Dân tộc: ..............................
Nơi sinh:.....................................................................................................................
Hiện đang học lớp:............................., Trường .........................................................
....................................................................................................................................
Lý do xin chuyển
trường: ............................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Trường chuyển đến: ..................................................., tỉnh
(TP): ..............................
.................., ngày........tháng.......năm............
Xác nhận của nhà trường ( nơi chuyển đi ) Người viết đơn
( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên ) (Ký, ghi rõ họ tên)
ý kiến đồng ý của nhà trường ( nơi chuyển đến )
( Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên )
Đơn đề nghị chuyển trường (Mẫu 01/CT) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị chuyển trường (Mẫu 01/CT) 9 10 617