Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày...... tháng...... năm...........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA
Kính gửi: (1)............................................................................................
Tên tổ chức (cá nhân) (4).....................................................................................
Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................
Số điện thoại: ............................. Số FAX .........................................................
Đề nghị được công bố cảng (2) .........................................................................
Vị trí cảng (3) : từ km thứ ................................ đến km thứ .............................
Trên bờ (phải hay tráh) ........................ sông, (kêng) .........................................
Thuộc xã (phườnf) ............................., huyện (quận)........................................
Tỉnh (thành phố): ...............................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh................................................................
Cảng thuộc loại (5a): ..........................................................................................
………………………………………………………………………………….
Phạm vi vùng đất sử dụng (6a): .........................................................................
Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu tầu, kho bãi (6b)...):.................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
Phạm vi vùng nước sử dụng (7): ........................................................................
………………………………………………………………………………….
Vùng đón trả hoa tiêu (nếu có) ……………………………………………….
Phương án khai thác (9) ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Loại phương tiện cảng có khả năng tiếp nhận (8): ............................................
Thời gian hoạt động từ ngày.............................đến ngày...................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực...
Mẫu số 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
......., ngày...... tháng...... năm...........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CÔNG BỐ CẢNG THỦY NỘI ĐỊA
Kính gửi: (1)............................................................................................
Tên tổ chức (cá nhân) (4).....................................................................................
Địa chỉ trụ sở: ....................................................................................................
Số điện thoại: ............................. Số FAX .........................................................
Đề nghị được công bố cảng (2) .........................................................................
Vị trí cảng (3) : từ km thứ ................................ đến km thứ .............................
Trên bờ (phải hay tráh) ........................ sông, (kêng) .........................................
Thuộc xã (phườnf) ............................., huyện (quận)........................................
Tỉnh (thành phố): ...............................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh................................................................
Cảng thuộc loại (5a): ..........................................................................................
………………………………………………………………………………….
Phạm vi vùng đất sử dụng (6a): .........................................................................
Tóm tắt quy mô về cơ sở hạ tầng (công trình cầu tầu, kho bãi (6b)...):.................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
............................................................................................................................
Phạm vi vùng nước sử dụng (7): ........................................................................
………………………………………………………………………………….
Vùng đón trả hoa tiêu (nếu có) ……………………………………………….
Phương án khai thác (9) ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
Loại phương tiện cảng có khả năng tiếp nhận (8): ............................................
Thời gian hoạt động từ ngày.............................đến ngày...................................
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên đây và cam đoan thực hiện đầy đủ
các quy định của pháp luật hiện hành về giao thông vận tải đường thủy nội địa pháp luật
liên quan.
Tổ chức (cá nhân) làm đơn
Ký và đóng dấu
Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa - Trang 2
Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đơn đề nghị công bố cảng thủy nội địa 9 10 698