Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1111 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục V
MẪU Đ ƠN Đ Ề N GHỊ Đ ĂN G K Ý HỢP Đ ỒN G
C HU YỂN GI AO C ÔN G N GHỆ
(Ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tỉnh (thành phố), ngày… tháng… năm…
Đ ƠN Đ Ề N GHỊ Đ ĂN G K Ý
HỢP Đ ỒN G C HU YỂN GI AO C ÔN G N GHỆ
Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (thành phố)…
I. Các bên tham gia hợp đồng chuyển giao công nghệ:
1. Bên giao công nghệ:
Tên (tổ chức, cá nhân):
Địa chỉ:
Tel:

; Email:

; Fax:

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:
Tên người đại diện:

; Chức danh:

2. Bên nhận công nghệ:
Tên (tổ chức, cá nhân):
Địa chỉ:
Tel:

; Email:

; Fax:

Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:
Tên người đại diện:

; Chức danh:

II. Nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ:
1. Sản phẩm của công nghệ được chuyển giao
- Tên, ký hiệu sản phẩm.
- Tiêu chuẩn chất lượng (theo tiêu chuẩn cơ sở, Việt Nam, quốc tế…).
- Sản lượng:
- Tỷ lệ xuất khẩu (nếu xác định được):
2. Nội dung chuyển giao công nghệ:
Nội dung

Có

Không

+ Bí quyết công nghệ

□

□

+ Tài liệu kỹ thuật

□

□

Ghi chú

+ Đào tạo

□

□

+ Trợ giúp kỹ thuật

□

□

+ Li xăng các đối tượng sở hữu công nghiệp (sáng
□
□
Số đăng ký:
chế, giải pháp hữu ích, nhãn hiệu hàng hóa…)
III. Các văn bản kèm theo Đơn đề nghị đăng ký hợp đòng chuyển giao công nghệ:
- Hợp đồng bằng tiếng Việt

□, số lượng bản:……

- Hợp đồng bằng tiếng (nước ngoài)....

□, số lượng bản:…...

- Các văn bản khác:
+ Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư, Đăng ký kinh doanh, Đăng ký hoạt
động khoa học và công nghệ,….) của các bên tham gia hợp đồng.
□
+ Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên tham gia hợp đồng.

□

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối với hợp đồng
chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước).
□
+ Giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ tục đăng ký
hợp đồng chuyển giao công nghệ).
□
Chúng tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai xin chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
TM. CÁC BÊN
BÊN NHẬN
(chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu)
đối với chuyển giao công nghệ trong nước hoặc
chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam
Hoặc
BÊN GIAO
(chữ ký, tên, chức vụ người ký và đóng dấu)
đối với chuyển giao công nghệ từ Việt Nam ra nước ngoài
Lưu ý: Đối với ô trống □, nếu có (hoặc đúng) thì đánh dấu X vào trong ô trống.

...
Phụ lục V
MU ĐƠN Đ NGH ĐĂNG KÝ HP ĐNG
CHUYN GIAO CÔNG NGH
(Ban hành kèm theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP
ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tỉnh (thành phố), ngày… tháng… năm…
ĐƠN Đ NGH ĐĂNG KÝ
HP ĐNG CHUYN GIAO CÔNG NGH
Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ
hoặc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh (thành phố)…
I. Các bên tham gia hợp đồng chuyển giao công nghệ:
1. Bên giao công nghệ:
Tên (tổ chức, cá nhân):
Địa chỉ:
Tel: ; Email: ; Fax:
Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:
Tên người đại diện: ; Chức danh:
2. Bên nhận công nghệ:
Tên (tổ chức, cá nhân):
Địa chỉ:
Tel: ; Email: ; Fax:
Các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:
Tên người đại diện: ; Chức danh:
II. Nội dung hợp đồng chuyển giao công nghệ:
1. Sản phẩm của công nghệ được chuyển giao
- Tên, ký hiệu sản phẩm.
- Tiêu chuẩn chất lượng (theo tiêu chuẩn cơ sở, Việt Nam, quốc tế…).
- Sản lượng:
- Tỷ lệ xuất khẩu (nếu xác định được):
2. Nội dung chuyển giao công nghệ:
Nội dung Không Ghi chú
+ Bí quyết công nghệ
+ Tài liệu kỹ thuật
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 9 10 959