Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ
TT&TT quy định về tổ chức và hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của
Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 và Thông tư số 02/2010/TT-BTTTT
ngày 17/01/2010 của Bộ TT&TT)
TÊN CƠ SỞ IN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

.......................................

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....................., ngày...... tháng......năm..........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ VÀNG MÃ ĐỂ IN
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
1. Tên cơ sở in:……………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………
Số Điện thoại:……………………………………………………………………..
Đăng ký kinh doanh số:……………....ngày…..tháng……năm……... đơn vị
cấp:………………………………………………………………………………..
Đề nghị đăng ký vàng mã để in:
Tên vàng mã:……………………………………………………...……….
Khuôn khổ:………………………Số trang (hoặc tờ):………..……………
Nội dung:……………………………………………..…………………….
……………………………………………………………………………...
2. Tên tổ chức, cá nhân đặt in:…..………………………..……….……………...
Địa chỉ:……………………………………………………………………...........
CMND: số…………….. ngày……tháng……năm……..; nơi cấp……………….
3. Mục đích in sản phẩm vàng mã:………………………………..………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét đăng ký loại vàng mã trên
cho cơ sở in chúng tôi.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

...
Mẫu 5 (Ban hành kèm theo Thông tư số 22/2010/TT-BTTTT ngày 06/10/2010 của Bộ
TT&TT quy định về tổ chức hoạt động in; sửa đổi, bổ sung một số quy định của
Thông số 04/2008/TT-BTTTT ngày 09/7/2008 Thông số 02/2010/TT-BTTTT
ngày 17/01/2010 của Bộ TT&TT)
TÊN CƠ SỞ IN
.......................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
....................., ngày...... tháng......năm..........
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ VÀNG MÃ ĐỂ IN
Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương
1. Tên cơ sở in:……………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………
Số Điện thoại:……………………………………………………………………..
Đăng kinh doanh số:……………....ngày…..tháng……năm……... đơn v
cấp:………………………………………………………………………………..
Đề nghị đăng ký vàng mã để in:
Tên vàng mã:……………………………………………………...……….
Khuôn khổ:………………………Số trang (hoặc tờ):………..……………
Nội dung:……………………………………………..…………………….
……………………………………………………………………………...
2. Tên tổ chức, cá nhân đặt in:…..………………………..……….……………...
Địa chỉ:……………………………………………………………………...........
CMND: số…………….. ngày……tháng……năm……..; nơi cấp……………….
3. Mục đích in sản phẩm vàng mã:………………………………..………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông xem xét đăng ký loại vàng mã trên
cho cơ sở in chúng tôi.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị đăng ký vàng mã để in 9 10 697