Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ VỀ HỘ TỊCH

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 216 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Mẫu số:

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ VỀ HỘ TỊCH
(KHÔNG PHẢI GIẤY KHAI SINH)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân (1)………………………………………
Tôi là (Họ và tên người làm đơn): ...............................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................
Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch:................................................
Nơi thường trú/Tạm trú (2):.........................................................................................
.......................................................................................................................................
Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3):.....................................................................
Số: ………………………….cấp tại…………………ngày……tháng…….năm........
Đề nghị điều chỉnh giấy tờ hộ tịch cho (4) ..................................................................
Quan hệ với người được đề nghị điều chỉnh (5)...........................................................
.......................................................................................................................................
Theo (Giấy khai tử/ chứng nhận kết hôn ...) số: .............................. Quyển số: ..........
Cấp tại: ........................................................ ngày .................. tháng..........năm...........
Nội dung đề nghị điều chỉnh (6): .................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Lý do:..............................................................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Mẫu số:
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ VỀ HỘ TỊCH
(KHÔNG PHẢI GIẤY KHAI SINH)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân
(1)
………………………………………
Tôi là (Họ và tên người làm đơn): ...............................................................................
Ngày, tháng, năm sinh:.................................................................................................
Dân tộc: ………………………………….. Quốc tịch:................................................
Nơi thường trú/Tạm trú
(2)
:.........................................................................................
.......................................................................................................................................
Giấy CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế
(3)
:.....................................................................
Số: ………………………….cấp tại…………………ngày……tháng…….năm........
Đề nghị điều chỉnh giấy tờ hộ tịch cho
(4)
..................................................................
Quan hệ với người được đề nghị điều chỉnh
(5)
...........................................................
.......................................................................................................................................
Theo (Giấy khai tử/ chứng nhận kết hôn ...) số: .............................. Quyển số: ..........
Cấp tại: ........................................................ ngày .................. tháng..........năm...........
Nội dung đề nghị điều chỉnh
(6)
: .................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Lý do:............................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trên đây đúng s thật chịu trách nhiệm
trước pháp luật về lời khai của mình.
Đề nghị Qúy Ủy ban xem xét, giải quyết.
.....…, ngày…….tháng…….năm….......
Ý kiến của người từ đủ 9 tuổi
Người làm đơn
đến dưới 18 tuổi
(5)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ VỀ HỘ TỊCH - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ VỀ HỘ TỊCH - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY TỜ VỀ HỘ TỊCH 9 10 880