Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thủy nội địa

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ảnh
3x4

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Đổi, cấp lại bằng, CCCM
Phương tiện thủy nội địa
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải …………
Tên tôi là: …………………………….;Quốc tịch……………………Nam (Nữ)
Sinh ngày ………… tháng ……… năm …………
Nơi cư trú………………………………………………………………...
Số CMND (hoặc Hộ chiếu): ……………do……………………………………...
cấp ngày………… tháng……… năm ...........
Tôi đã được cấp bằng, CCCM số……….., ngày…….tháng…….năm…..
Theo Quyết định số:……………, ngày……tháng…….năm…….của……………...
Đề nghị……………….cho tôi được đổi, cấp lại………….để hành nghề.
Lý do đổi, cấp lại:………………………………………………………..
Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin
hoàn toàn chịu trách nhiệm.
…………, ngày……… tháng …… năm …………
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Đổi, cấp lại bằng, CCCM
Phương tiện thủy nội địa
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải …………
Tên tôi là: …………………………….;Quốc tịch……………………Nam (Nữ)
Sinh ngày ………… tháng ……… năm …………
Nơi cư trú………………………………………………………………...
Số CMND (hoặc Hộ chiếu): ……………do……………………………………...
cấp ngày………… tháng……… năm ...........
Tôi đã được cấp bằng, CCCM số……….., ngày…….tháng…….năm…..
Theo Quyết định số:……………, ngày……tháng…….năm…….của……………...
Đề nghị……………….cho tôi được đổi, cấp lại………….để hành nghề.
Lý do đổi, cấp lại:………………………………………………………..
Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin
hoàn toàn chịu trách nhiệm.
…………, ngày……… tháng …… năm …………
Người đề nghị
(Ký, ghi rõ họ tên)
Ảnh
3 x 4
Đơn đề nghị đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thủy nội địa - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị đổi, cấp lại bằng, CCCM phương tiện thủy nội địa 9 10 237