Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe

Được đăng lên bởi cangcuahamnong
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 402 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ảnh màu
3x4 cm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng

Tôi là: .............................................................................................................. Quốc tịch: ......................................................
Sinh ngày: ................... tháng ................... năm ...................
Giới tính: Nam  Nữ 
Nơi đăng ký HKTT: Số nhà: ................................., đường: ....................................................................................,
Tổ (thôn): ................................................................................., phường (xã): ...................................................................,
quận (huyện): ........................................................................, tỉnh (thành phố): ...........................................................
Nơi cư trú: .........................................................................................................................................................................................
Điện thoại liên hệ: ............................................................., Email (nếu có): ..............................................................
Số CMND (hoặc hộ chiếu): ................................................ cấp ngày: ........... tháng .......... năm ...............
Nơi cấp: ...............................................................................................................................................................................................
Đã học lái xe tại: ......................................................................................................................... năm ..................................
Hiện đã có giấy phép lái xe hạng: ....................................... số: ...............................................................................
Do Sở GTVT............................................................................. cấp ngày: .............. tháng ............ năm ................
Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:
Lý do:  GPLX đến hạn đổi
 Mất hồ sơ gốc

 GPLX bị hỏng

..........................

 GPLX bị mất

 GPLX trễ hạn  Khác: …………………….…..

Xin gửi kèm theo:
- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ (dành cho GPLX ô tô);
- 01 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;
- Bản sao chụp CMND, Giấ...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE (1)
Kính gửi: Sở Giao thông vận tải TP.Đà Nẵng
Tôi là:
..............................................................................................................
Quốc tịch:
......................................................
Sinh ngày:
...................
tháng
...................
năm
...................
Giới tính: Nam Nữ
Nơi đăng ký HKTT: Số nhà:
.................................
, đường:
....................................................................................
,
Tổ (thôn):
.................................................................................
, phường (xã):
...................................................................
,
quận (huyện):
........................................................................
, tỉnh (thành phố):
...........................................................
Nơi cư trú:
.........................................................................................................................................................................................
Điện thoại liên hệ:
.............................................................
, Email (nếu có):
..............................................................
Số CMND (hoặc hộ chiếu):
................................................
cấp ngày:
...........
tháng
..........
năm
...............
Nơi cấp:
...............................................................................................................................................................................................
Đã học lái xe tại:
.........................................................................................................................
năm
..................................
Hiện đã có giấy phép lái xe hạng:
.......................................
số:
...............................................................................
Do Sở GTVT
.............................................................................
cấp ngày:
..............
tháng
............
năm
................
Đề nghị cho tôi được đổi, cấp lại giấy phép lái xe cơ giới đường bộ hạng:
..........................
Lý do: GPLX đến hạn đổi GPLX bị hỏng GPLX bị mất
Mất hồ sơ gốc GPLX trễ hạn Khác:
…………………….…..
Xin gửi kèm theo:
- 01 giấy chứng nhận sức khoẻ (dành cho GPLX ô tô);
- 01 ảnh màu kiểu giấy chứng minh nhân dân cỡ 3 x 4cm;
- Bản sao chụp CMND, Giấy phép lái xe (trình bản chính để đối chiếu);
- Hồ sơ gốc lái xe (nếu có);
Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây đúng s thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm (2).
Đà Nẵng, ngày
...........
tháng
.........
năm 20
……
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi rõ họ và tên)
Ghi chú:
(1): Mẫu này dùng chung cho trường hợp lập lại hồ sơ mới.
(2): Trường hợp giả khai báo mất hoặc tẩy xoá, làm sai lệch các thông tin trên giấy phép lái
xe; sử dụng giấy phép lái xe giả hoặc hồ sơ lái xe giả; hành vi cố tình gian dối khác để được
đổi, cấp lại giấy phép lái xe, ngoài việc bị quan quản giấy phép lái xe ra quyết định tịch thu
Ảnh màu
3x4 cm
Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe - Trang 2
Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe - Người đăng: cangcuahamnong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị đổi, cấp lại giấy phép lái xe 9 10 182