Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị đổi màu sơn xe

Được đăng lên bởi caominhduong1991-gmail-com
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 101 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu ĐN05 ban hành
theo QĐ số 60/QĐ.CATP(PV11)
ngày 07 tháng 4 năm 2008

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI MÀU SƠN XE

***
Kính gửi: .................................................................................................
..................................................................................................
Họ và tên chủ xe: ..........................................................................................................
Số CMND : ................................................... Cấp ngày: ............/............../.................
Địa chỉ : .........................................................................................................................
Nay tôi làm đơn này đề nghị .........................................................................................
cho tôi đổi lại màu sơn xe, biển số: ...................................................
Nhãn hiệu: ......................................
Số máy: ................................. Số khung: .........................................
Từ màu: ............................................................. Thành màu: .......................................
Lý do: ............................................................................................................................
........................................................................................................................................
Đề nghị ...............................................................................................................
xem xét, giải quyết.
....................., ngày ...... tháng ...... năm ...........
CHỦ PHƯƠNG TIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)

...
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐỔI MÀU SƠN XE
* * *
Kính gửi: .................................................................................................
..................................................................................................
Họ và tên chủ xe: ..........................................................................................................
Số CMND : ................................................... Cấp ngày: ............/............../.................
Địa chỉ : .........................................................................................................................
Nay tôi làm đơn này đề nghị .........................................................................................
cho tôi đổi lại màu sơn xe, biển số: ...................................................
Nhãn hiệu: ......................................
Số máy: ................................. Số khung: .........................................
Từ màu: ............................................................. Thành màu: .......................................
Lý do: ............................................................................................................................
........................................................................................................................................
Đề nghị ...............................................................................................................
xem xét, giải quyết.
....................., ngày ...... tháng ...... năm ...........
CHỦ PHƯƠNG TIỆN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là xe cơ quan)
Mẫu ĐN05 ban hành
theo QĐ số 60/QĐ.CATP(PV11)
ngày 07 tháng 4 năm 2008
Đơn đề nghị đổi màu sơn xe - Người đăng: caominhduong1991-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị đổi màu sơn xe 9 10 350