Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày......... tháng..........năm 200.......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI
Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)..........................................
- Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố).........................
- Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tỉnh, thành phố....
Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ...................................
Sinh ngày ...................tháng ..................năm ..............................................................
Trú quán tại thôn..........................................................................................................
Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)........................
Tỉnh........................................................................................................................
Hiện nay, tôi..................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét cho tôi được vào sống tại ..............................
.........................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội quy, quy định của cơ sở bảo trợ xã hội và
Luật pháp của Nhà nước.
Người viết đơn
Xác nhận của Trưởng thôn,
(Ký, ghi rõ họ tên)
xác nhận trường hợp ông (bà)......................................
hiện cư trú tại thôn.......................................................
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đề nghị của UBND cấp xã
UBND xã......................................................
đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện xem xét, giải quyết
Chủ ...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............, ngày......... tháng..........năm 200.......
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI
Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)..........................................
- Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố).........................
- Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Tỉnh, thành phố....
Tên tôi là: ................................................................... Nam, nữ...................................
Sinh ngày ...................tháng ..................năm ..............................................................
Trú quán tại thôn..........................................................................................................
Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (quận, thị xã, TP)........................
Tỉnh........................................................................................................................
Hiện nay, tôi..................................................................................................................
......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Tôi đề nghị Quý cơ quan xem xét cho tôi được vào sống tại ..............................
.........................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan thực hiện đúng nội quy, quy định của sở bảo trợ hội
Luật pháp của Nhà nước.
Xác nhận của Trưởng thôn,
xác nhận trường hợp ông (bà)......................................
hiện cư trú tại thôn.......................................................
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đề nghị của UBND cấp xã
UBND xã......................................................
đ ngh U ban nhân dân huyn xem xét, gii quyết
Chủ tịch UBND xã
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG TẠI CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI 9 10 762