Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1073 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Kính gửi: ............................................................................................
Tôi tên: ...............................................................................................................
Sinh năm: ….......................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ........................... do: ..................
………………..cấp ngày: ..……………………………………………………
Địa chỉ thường trú:
Số nhà: .......................................... đường: ...................................................................
phường (xã): .................................. quận (huyện): ........................................................
Là chủ đầu tư công trình:..................................tại số:....................................................
đường: ................................. phường (xã): .......................... quận (huyện): .........................
đã được ................... cấp Giấy phép xây dựng số: .............. ngày......tháng.
.................................năm......................................................
Lý do xin gia
hạn: .............................................................................. ..............................................
..................................................................................................
Đính kèm:
- Giấy phép xây dựng (bản chính)

,
ngày...... tháng ....... năm ........
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ và tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Kính gửi: ............................................................................................
Tôi tên: ...............................................................................................................
Sinh năm: ….......................................................................................................
Chứng minh nhân dân số: ........................... do: ..................
………………..cấp ngày: ..……………………………………………………
Địa chỉ thường trú:
Số nhà: .......................................... đường: ...................................................................
phường (xã): .................................. quận (huyện): ........................................................
Là chủ đầu tư công trình:..................................tại số:....................................................
đường: ................................. phường (xã): .......................... quận (huyện): .........................
đã được ...................
cấp Giấy phép xây dựng số: .............. ngày......tháng.
.................................năm......................................................
Lý do xin gia
hạn: .............................................................................. ..............................................
..................................................................................................
Đính kèm:
- Giấy phép xây dựng (bản chính)
,
ngày...... tháng ....... năm ........
Người làm đơn
(ký và ghi rõ họ và tên)
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng 9 10 794