Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH BINH

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 343 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH BINH
Kính gửi:……..........................
Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........
Nguyên quán: ......................................................
Hiện cư trú tại: ..............................................................................................
Nhập ngũ ngày: ……………tháng……………năm 19………………….
Đơn vị: …………………………………………………...…
Quá trình, thời gian phục vụ quân đội (Khai rõ thời gian, đơn vị, địa bàn họat
động)
................................................................................................................... .................
.................................................................................................. ..................................
.................................................................................
Bị bệnh ngày..................tháng......................năm......................................
Trường hợp bị bệnh (khai rõ thời gian bị bệnh trong QĐ):………………….
Tình trạng bệnh tật hiện nay: .........................................................................
........................................................................................................................
Tình trạng thượng tật (nếu có) ........................................................................
........................................................................................................................
Hiện nay đã được hưởng chế độ gì: .....................................................................
..........................................................................................................................
Hòan cảnh gia đình, nguyện vọng bản thân.........................................................
..........................................................................................................................
Đề nghị các cấp .......................... xem xét cho tôi được giải quyết chế độ
bệnh binh theo quy định của Nhà nước.

Tôi xin chân thành cảm ơn.
............, ngày ...... tháng ..... năm .....
Xác nhận của UBND xã, thị trấn
(Ký, đóng dấu)

............., ngày ....... tháng ..... năm .....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH BINH
Kính gửi:……..........................
Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........
Nguyên quán: ......................................................
Hiện cư trú tại: ..............................................................................................
Nhập ngũ ngày: ……………tháng……………năm 19………………….
Đơn vị: …………………………………………………...…
Quá trình, thời gian phục v quân đội (Khai thời gian, đơn vị, địa bàn họat
động)
................................................................................................................... .................
.................................................................................................. ..................................
.................................................................................
Bị bệnh ngày..................tháng......................năm......................................
Trường hợp bị bệnh (khai rõ thời gian bị bệnh trong QĐ):………………….
Tình trạng bệnh tật hiện nay: .........................................................................
........................................................................................................................
Tình trạng thượng tật (nếu có) ........................................................................
........................................................................................................................
Hiện nay đã được hưởng chế độ gì: .....................................................................
..........................................................................................................................
Hòan cảnh gia đình, nguyện vọng bản thân.........................................................
..........................................................................................................................
Đề nghị các cấp .......................... xem xét cho tôi được giải quyết chế độ
bệnh binh theo quy định của Nhà nước.
Mu s 01
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH BINH - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH BINH - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ BỆNH BINH 9 10 165