Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 1a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........................ngày

tháng

năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội
Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)..................................
- Uỷ ban nhân dân huyện (thành phố).....................................

Tên tôi là: ................................................................. Nam, nữ......................................
Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (TP)...........................
Tỉnh................................................................................................................
có quan hệ với người chết: .............................................................................................
đã đứng ra tổ chức lễ tang cho ............................................................................
là người đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đã qua đời ngày
tháng
năm
200... tại .......................................................................... (giấy chứng tử số............ ngày
tháng
năm 200.. do UBND xã ......................................cấp).
Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí mai táng
cho ........................................................... nêu trên.
Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách
nhiệm.
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của Trưởng thôn
xác nhận trường hợp ông (bà)...........
nêu trên là đúng, đề nghị UBND xã, huyện
xem xét hỗ trợ kinh phí mai táng.
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã
UBND xã....................................................
xác nhận trường hợp trên là đúng đề nghị UBND huyện
hỗ trợ kinh phí mai táng cho ..........................................
theo quy định.
Chủ tịch UBND xã
(ký tên, đóng dấu)

...
Mẫu số 1a
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
.........................ngày tháng năm 20...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội
Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)..................................
- Uỷ ban nhân dân huyện (thành phố).....................................
Tên tôi là: ................................................................. Nam, nữ......................................
Xã (phường, thị trấn) ............................. huyện (TP)...........................
Tỉnh................................................................................................................
có quan hệ với người chết: .............................................................................................
đã đứng ra tổ chức lễ tang cho ............................................................................
người đang hưởng trợ cấp hội hàng tháng đã qua đời ngày tháng năm
200... tại .......................................................................... (giấy chứng tử số............ ngày
tháng năm 200.. do UBND xã ......................................cấp).
Vậy tôi làm đơn này đề nghị cho tôi được hưởng chế độ hỗ trợ kinh phí mai táng
cho ........................................................... nêu trên.
Tôi xin cam đoan lời khai trên đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách
nhiệm.
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận của Trưởng thôn
xác nhận trường hợp ông (bà)...........
nêu trên là đúng, đề nghị UBND xã, huyện
xem xét hỗ trợ kinh phí mai táng.
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận và đề nghị của UBND cấp xã
UBND xã....................................................
xác nhận trường hợp trên là đúng đề nghị UBND huyện
hỗ trợ kinh phí mai táng cho ..........................................
theo quy định.
Chủ tịch UBND xã
(ký tên, đóng dấu)
Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mai táng đối tượng bảo trợ xã hội 9 10 909