Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị hòa giải

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 5076 lần   |   Lượt tải: 0 lần
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc

Phöôøng (xaõ)………………., ngaøy ….thaùng…naêm……..

ÑÔN ÑEÀ NGHÒ HOØA GIAÛI

V/v …………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Kính göûi: UÛy ban nhaân daân phöôøng (xaõ)......................................
Quaän (huyeän)......................................................................................
Chuùng toâi kyù teân döôùi ñaây laø:
1. Hoï vaø teân:..........................................................................sinh naêm:..........
CMND soá:.........................................caáp ngaøy:..............................taïi ........
Hoä khaåu thöôøng truù:....................................................................................
2. Hoï vaø teân:..........................................................................sinh naêm:..........
CMND soá:.........................................caáp ngaøy:..............................taïi ........
Hoä khaåu thöôøng truù:....................................................................................
Hoâm nay, ngaøy………….. thaùng…………. naêm……….. chuùng toâi laøm ñôn naøy kính töôøng
trình söï vieäc nhö sau:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Vaäy chuùng toâi kính ñeà nghò quyù cô quan chöùc naêng xem xeùt giaûi quyeát giuùp chuùng
toâi nhaèm ñaûm baûo quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ñoâi beân.
Xin chaân thaønh caûm ôn quyù cô quan.
Ñoàng kính ñôn
(Ñính keøm:
Toaøn boä baûn sao hoà sô lieân quan)

...
COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc
Phöôøng (xaõ)………………., ngaøy ….thaùng…naêm……..
ÑÔN ÑEÀ NGHÒ HOØA GIAÛI
V/v …………………………………………………………..
………………………………………………………………..
Kính göûi: UÛy ban nhaân daân phöôøng (xaõ)......................................
Quaän (huyeän)......................................................................................
Chuùng toâi kyù teân döôùi ñaây laø:
1. Hoï vaø teân:..........................................................................sinh naêm:..........
CMND soá:.........................................caáp ngaøy:..............................taïi........
Hoä khaåu thöôøng truù:....................................................................................
2. Hoï vaø teân:..........................................................................sinh naêm:..........
CMND soá:.........................................caáp ngaøy:..............................taïi........
Hoä khaåu thöôøng truù:....................................................................................
Hoâm nay, ngaøy………….. thaùng…………. naêm……….. chuùng toâi laøm ñôn naøy kính töôøng
trình söï vieäc nhö sau:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Vaäy chuùng toâi kính ñeà nghò quyù cô quan chöùc naêng xem xeùt giaûi quyeát giuùp chuùng
toâi nhaèm ñaûm baûo quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ñoâi beân.
Xin chaân thaønh caûm ôn quyù cô quan.
Ñoàng kính ñôn
(Ñính keøm:
Toaøn boä baûn sao hoà sô lieân quan)
Đơn đề nghị hòa giải - Trang 2
Đơn đề nghị hòa giải - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị hòa giải 9 10 917