Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe

Được đăng lên bởi ke-toan
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 184 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục 13
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
( Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT
ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ảnh màu
3 x 4cm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH
ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
Kính gửi :.....................................................

Tôi là: .........................................................Quốc tịch: ..................................
Sinh ngày:......tháng
.....năm ............................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....................................................................
Nơi cư trú:........................................................................................................
.........................................................................................................................
Đơn vị công tác:...............................................................................................
Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ
chiếu)..................................................
Cấp ngày .......... tháng ........... năm ............. Nơi cấp:.....................................
Đã có giấy phép lái xe số:.................................hạng ....................................
do ...................................................cấp ngày .............tháng ....năm ...............
Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe
hạng...............
Xin gửi kèm theo:
- 01 giấy chứng nhận sức khỏe
- 06 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm
- Bản photocopy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu)
- Các tài liệu khác có liên quan gồm:
.........................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin
hoàn toàn chịu trách nhiệm.
............., ngày ....... tháng .....năm 20....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

2

...
Phụ lục 13
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
( Ban hành kèm theo Thông tư số 07/2009/TT-BGTVT
ngày 19 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỌC, SÁT HẠCH
ĐỂ CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE
Kính gửi :.....................................................
Tôi là: .........................................................Quốc tịch: ..................................
Sinh ngày:......tháng
.....năm ............................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.....................................................................
Nơi cư trú:........................................................................................................
.........................................................................................................................
Đơn vị công tác:...............................................................................................
Số chứng minh thư nhân dân (hoặc hộ
chiếu)..................................................
Cấp ngày .......... tháng ........... năm ............. Nơi cấp:.....................................
Đã có giấy phép lái xe số:.................................hạng ....................................
do ...................................................cấp ngày .............tháng ....năm ...............
Đề nghị cho tôi được học, dự sát hạch để cấp giấy phép lái xe
hạng...............
Xin gửi kèm theo:
- 01 giấy chứng nhận sức khỏe
- 06 ảnh màu cỡ 3 x 4 cm
- Bản photocopy chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu)
- Các tài liệu khác có liên quan gồm:
.........................................................................................................................
Tôi xin cam đoan những điều ghi trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin
hoàn toàn chịu trách nhiệm.
............., ngày ....... tháng .....năm 20....
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ảnh màu
3 x 4cm
Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe - Trang 2
Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe - Người đăng: ke-toan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị học, sát hạch để cấp giấy phép lái xe 9 10 837