Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TIẾP LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 234 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 13-HSB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TIẾP
LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ................................
Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........
Số CMND ................................... do ....................................................... cấp
ngày ......... tháng ....... năm ............;
Số điện thoại (nếu có): ......................................
Địa chỉ nơi hưởng lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng trước khi chấp
hành

hình

phạt

tù

hoặc

xuất

cảnh

hoặc

mất

tích:................................................................. ............................................................
.........................................................................
Chế

độ

đã

được

hưởng:

……………………………………………………….
Số

giấy

chứng

nhận

hưởng

hưu

trí/trợ

cấp

BHXH: ...........................................
Dừng hưởng chế độ kể từ ngày ......... tháng .......... năm ............
Sau thời gian chấp hành xong hình phạt tù (hoặc xuất cảnh trở về nước định
cư hợp pháp hoặc được Tòa án tuyên bố mất tích trở về); căn cứ quy định của
chính sách tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành
phố ...................................
xét, giải quyết cho tôi hưởng lại chế độ theo quy định tại địa chỉ: .............................
.....................................................................................................................................
............, ngày ...... tháng ..... năm .....
Xác nhận của chính quyền
địa phương nơi cư trú
(Ký, đóng dấu)

............., ngày ....... tháng ..... năm .....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Mẫu này sử dụng đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng
tháng tạm dừng, sau khi đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc xuất cảnh trở về nước định cư
hợp pháp hoặc được Tòa án tuyên bố mất tích trở về)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TIẾP
LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ................................
Tên tôi là: ..................................... sinh ngày .......... tháng ........... năm ..........
Số CMND ................................... do ....................................................... cấp
ngày ......... tháng ....... năm ............;
Số điện thoại (nếu có): ......................................
Địa chỉ i hưởng lương hưu/trợ cấp BHXH hàng tháng trước khi chấp
hành hình phạt hoặc xuất cảnh hoặc mất
tích:................................................................. ............................................................
.........................................................................
Chế độ đã được hưởng:
……………………………………………………….
Số giấy chứng nhận hưởng hưu trí/trợ cấp
BHXH: ...........................................
Dừng hưởng chế độ kể từ ngày ......... tháng .......... năm ............
Sau thời gian chấp hành xong hình phạt (hoặc xuất cảnh trở về nước định
hợp pháp hoặc được Tòa án tuyên bố mất tích trở về); căn cứ quy định của
chính sách tôi làm đơn này đề nghị Bảo hiểm hội tỉnh/thành
phố ...................................
xét, giải quyết cho tôi hưởng lại chế độ theo quy định tại địa chỉ: .............................
.....................................................................................................................................
............, ngày ...... tháng ..... năm .....
Xác nhận của chính quyền
địa phương nơi cư trú
(Ký, đóng dấu)
............., ngày ....... tháng ..... năm .....
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Mu s 13-HSB
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TIẾP LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG - Trang 2
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TIẾP LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TIẾP LƯƠNG HƯU/TRỢ CẤP BHXH HÀNG THÁNG 9 10 809