Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 192 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 11A-HSB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . .
do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp ngày . . . .tháng . . .năm. . . . . , là
cha/người nuôi dưỡng của . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sinh ngày . . . . tháng . . . . .
năm . . . . .
Hiện cư trú tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
............................................... ...............
Số điện thoại (nếu có): ……………………ĐTDĐ: ……………………
Mẹ cháu là ………………………, chết ngày … tháng …… năm ……,
có thời gian đóng BHXH là …… năm …… tháng, số sổ BHXH:
……………………
Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết chế độ thai sản
cho tôi theo quy định.
……, ngày …… tháng ……năm……
Xác nhận của chính quyền
địa phương nơi cư trú
(ký, đóng dấu)

……, ngày …… tháng ……năm……
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
HƯỞNG TRỢ CẤP THAI SẢN
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Họ tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Số CMND: . . . . . . . . . . . . . . . .
do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cấp ngày . . . .tháng . . .năm. . . . . ,
cha/người nuôi dưỡng của . . . . . . . . . . . . . . . . . . , sinh ngày . . . . tháng . . . . .
năm . . . . .
Hiện cư trú tại: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Số điện thoại (nếu có): ……………………ĐTDĐ: ……………………
Mẹ cháu ………………………, chết ngày tháng …… năm ……,
thời gian đóng BHXH …… năm …… tháng, số sổ BHXH:
……………………
Đề nghị quan Bảo hiểm hội xem xét, giải quyết chế độ thai sản
cho tôi theo quy định.
……, ngày …… tháng ……năm……
Xác nhận của chính quyền
địa phương nơi cư trú
(ký, đóng dấu)
……, ngày …… tháng ……năm……
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên)
Mu s 11A-HSB
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thai sản 9 10 92