Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 118 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
....................... , ngµy th¸ng n¨m 200
§¬n ®Ò nghÞ hëng trî cÊp x· héi
(dïng cho c¸ nh©n, hé gia ®×nh)
KÝnh göi: - Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x· (phêng, thÞ trÊn).......................................
- Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n huyÖn (quËn, thÞ x·, thµnh phè)...................
TØnh, thµnh phè
Tªn t«i lµ: ......................................................................... Nam, n÷.....
Sinh ngµy....................th¸ng.......................n¨m .......................................................................
Quª qu¸n: ....................................................................................................................................
HiÖn cã hé khÈu thêng tró t¹i .............................................................................................X· (phêng, thÞ
trÊn) ............................. huyÖn (quËn, thÞ x·, TP)...........................
TØnh....................................................................................................................................
Nªu hoµn c¶nh c¸ nh©n, gia ®×nh, d¹ng ®èi tîng...........................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
VËy t«i lµm ®¬n nµy ®Ò nghÞ ......................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ngêi viÕt ®¬n
( Ký, ghi râ hä tªn)
X¸c nhËn cña Trëng th«n,
x¸c nhËn trêng hîp «ng (bµ)..................
nªu trªn lµ ®óng ®Ò nghÞ UBND x·, huyÖn
xem xÐt cho ..............................................
(Ký, ghi râ hä tªn)
X¸c nhËn vµ ®Ò nghÞ cña UBND cÊp x· UBND
x·........................................
C¨n cø hå s¬ vµ kÕt qu¶ niªm yÕt c«ng khai t¹i Trô së
UBND x· vµ th«ng b¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin cña x·
ngµy.... th¸ng....n¨m 200.. ®Õn ngµy... th¸ng.... n¨m 200...
®Ò nghÞ Chñ tÞch UBND huyÖn xem xÐt, quyÕt ®Þnh.
Chñ tÞch UBND x·
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội 9 10 491