Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 135 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LƯƠNG KHOÁN
Kính gửi:

- Ban Giám hiệu Trường …………;
- Phòng Tổ chức – Hành chính;
- Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm……;
- Bộ môn ….

Tôi tên: ……………………………………………………………………………………..
Sinh ngày:....................................................Tại: ....................................................................
Số CMND: .............................................Cấp ngày:................... Nơi cấp: ..........................
Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................................
Chức danh: ..............................................................................................................................
Trình độ:..................................................................................................................................
Đã công tác tại trường từ ngày: .................................đến ngày: ............................................
Đơn vị:.....................................................................................................................................
Bộ môn:....................................................................................................................................
Tôi đã nghỉ hưu theo Quyết định số: ....................ngày...............tháng ..............năm..........
Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-…..ngày…..tháng…..năm………của Hiệu trưởng v ề việc kéo
dài thời gian làm việc và ký hợp đồng lao động lương khoán đối với giảng viên có chức danh
Giáo sư, Phó Giáo sư; trình độ Tiến sĩ đã đủ tuổi nghỉ hưu.
Nay tôi có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại .....................................để ...................................
......................................................................................................................................................
Vậy tôi viết đơn này kính đề nghị Lãnh đạo Nhà trường xem xét và chấp thuận cho tôi
được ký hợp đồng lương khoán để làm việc tại đơn vị.
………., ngày …….tháng ……năm 2013
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
ĐƠN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LƯƠNG KHOÁN
Kính gửi: - Ban Giám hiệu Trường …………;
- Phòng Tổ chức – Hành chính;
- Khoa/Phòng/Ban/Trung tâm……;
- Bộ môn ….
Tôi tên: ……………………………………………………………………………………..
Sinh ngày:....................................................Tại: ....................................................................
Số CMND: .............................................Cấp ngày:................... Nơi cấp: ..........................
Hộ khẩu thường trú: ................................................................................................................
Chức danh: ..............................................................................................................................
Trình độ:..................................................................................................................................
Đã công tác tại trường từ ngày: .................................đến ngày: ............................................
Đơn vị:.....................................................................................................................................
Bộ môn:....................................................................................................................................
Tôi đã nghỉ hưu theo Quyết định số: ....................ngày...............tháng ..............năm..........
Căn cứ Quyết định số:…/QĐ-…..ngày…..tháng…..năm………của Hiệu trưởng vviệc kéo
dài thời gian làm việc hợp đồng lao động lương khoán đối với giảng viên chức danh
Giáo sư, Phó Giáo sư; trình độ Tiến sĩ đã đủ tuổi nghỉ hưu.
Nay tôi có nguyện vọng tiếp tục làm việc tại .....................................để ...................................
......................................................................................................................................................
Vậy tôi viết đơn này kính đề nghị Lãnh đạo Nhà trường xem xét chấp thuận cho tôi
được ký hợp đồng lương khoán để làm việc tại đơn vị.
………., ngày …….tháng ……năm 2013
Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đơn đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị ký hợp đồng lao động lương khoán 9 10 192