Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị phát hành bảo lãnh

Được đăng lên bởi shakaro
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2660 lần   |   Lượt tải: 0 lần
To: HSBC Bank (Vietnam) Ltd. - Including Head Office and Its Branches
K/g: Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) - Bao gồm Trụ sở chính và các Chi nhánh


Date
Ngày

day / month / year
ngày / tháng / năm

APPLICATION FOR ISSUING GUARANTEE
Đơn đề nghị phát hành bảo lãnh
Company name / Tên công ty :
(“We” or “us” in this Application for Issuing Guarantee) / (" Chúng tôi " trong Đơn Đề Nghị Phát Hành Bảo Lãnh này )
Account number / Số tài khoản :
Dear Sirs / Thưa Quý Ngân Hàng,
On the basis of the General Facility Letter (as amended or supplemented from time to time, the “Facility Letter”) made between us and HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
(the "Bank”) and the Blanket Counter-Indemnity made by us to your Bank; and
Trên cơ sở Thư Đề Nghị Cung Cấp Tiện Ích Chung (như được sửa đổi hoặc bổ sung tùy từng thời điểm, " Thư Cấp Tiện Ích ") được lập giữa chúng tôi và Ngân hàng
TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (" Ngân Hàng ") và Bảo Đảm Bồi Hoàn Chung mà chúng tôi đã lập nộp cho Ngân Hàng; và
In accordance with Circular 28/2012/TT-NHNN of the State Bank of Vietnam on bank guarantee (together with any amendment or replacement thereof, if any) and
related regulations governing the same,
Căn cứ Thông tư 28/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng (cùng với các bản sửa đổi hoặc thay thế của thông tư này,
nếu có) và các quy định có liên quan điều chỉnh về bảo lãnh ngân hàng,
We would like to request the Bank to issue a Bank Guarantee ("BG") with details as follows:
Chúng tôi yêu cầu Ngân Hàng phát hành Thư Bảo Lãnh ("TBL") với nội dung như sau:
1. Name and address of Beneficiary:
Tên và địa chỉ của Bên Thụ Hưởng:
2. Total amount/currency of BG:
Tổng số tiền/loại tiền của TBL:

in words:
bằng chữ:

3. Type/purpose of BG
Loại/mục đích của TBL
4. Duration of the Guarantee:
Thời hạn bảo lãnh:

From:
Từ ngày/từ khi:

to:
đến ngày/đến khi:

5. Condition for payment under BG
Điều kiện thanh toán theo TBL
6. Form of BG
Hình thức TBL

SWIFT message / Điện SWIFT

as per the attached BG specimen
theo mẫu TBL đính kèm

7. BG issuing commission
Phí phát hành TBL
8. Please debit guarantee issuing commission and other fee (if any) to our account number:
Phí phát hành bảo lãnh và những chi phí khác (nếu có) sẽ được ghi nợ vào tài khoản của chúng tôi số:
9. Other details:
Các thông tin khác:

10. Security (option selected below will apply) / Biện pháp bảo đảm (mục được chọn sau đây sẽ áp dụng)
Our payment obligations to the Bank arising from or relate...
To:
HSBC Bank (Vietnam) Ltd. - Including Head Office and Its Branches
K/g:
Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) - Bao gồm Trụ sở chính và các Chi nhánh
Company name / Tên công ty :
(“We” or “us in this Application for Issuing Guarantee) / (" Chúng tôi " trong Đơn Đề Nghị Phát Hành Bảo Lãnh này )
Account number / Số tài khoản :
Dear Sirs / Thưa Quý Ngân Hàng,
1.
Name and address of Beneficiary:
Tên và địa chỉ của Bên Thụ Hưởng:
2.
Total amount/currency of BG:
in words:
Tổng số tiền/loại tiền của TBL: bằng chữ:
3.
Type/purpose of BG
Loại/mục đích của TBL
4.
Duration of the Guarantee: From: to:
Thời hạn bảo lãnh: Từ ngày/từ khi: đến ngày/đến khi:
5.
Condition for payment under BG
Điều kiện thanh toán theo TBL
6.
Form of BG as per the attached BG specimen
Hình thức TBL theo mẫu TBL đính kèm
7.
BG issuing commission
Phí phát hành TBL
8.
Please debit guarantee issuing commission and other fee (if any) to our account number:
Phí phát hành bảo lãnh và những chi phí khác (nếu có) sẽ được ghi nợ vào tài khoản của chúng tôi số:
9.
Other details:
Các thông tin khác:
10.
Security (option selected below will apply) / Biện pháp bảo đảm (mục được chọn sau đây sẽ áp dụng)
Kể từ ngày được cấp TBL, chúng tôi xác nhận rằng nghĩa vụ của chúng tôi đối với Ngân Hàng vẫn được tiếp tục cho đến khi TBL hết hạn mọi nghĩa vụ thanh toán
của chúng tôi đối với Ngân Hàng đều được thực hiện đầy đủ. Vào ngày Bên Thụ Hưởng yêu cầu thanh toán theo TBL Ngân Hàng thanh toán cho Bên Thụ Hưởng,
Đơn Đề Nghị Phát Hành Bảo Lãnh này sẽ được xem sự xác nhận nợ của chúng i đối với Ngân Hàng. Theo đó, Ngân Hàng quyền, theo quyết định của mình, tự
động ghi nợ vào tài khoản của chúng tôi mở tại Ngân Hàng và/hoặc khấu trừ Khoản Quỹ (nếu áp dụng) vào ngày đến hạn, và/hoặc xử tài sản bảo đảm như nêu
tại mục 10 trên đây để hoàn tr khoản tiền Ngân Hàng đã thanh toán cho n Thụ Hưởng tiền lãi cộng dồn (nếu có) phát sinh trên khoản thanh toán lẽ ra
chúng tôi phải trả cho Ngân Hàng vào ngày đến hạn của TBL.
Date
Ngày
Trên cơ sở Thư Đề Nghị Cung Cấp Tiện Ích Chung (như được sửa đổi hoặc bổ sung tùy từng thời điểm, " Thư Cấp Tiện Ích ") được lập giữa chúng tôi Ngân hàng
TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (" Ngân Hàng ") và Bảo Đảm Bồi Hoàn Chung mà chúng tôi đã lập nộp cho Ngân Hàng; và
In accordance with Circular 28/2012/TT-NHNN of the State Bank of Vietnam on bank guarantee (together with any amendment or replacement thereof, if any) and
related regulations governing the same,
Căn cứ Thông 28/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về bảo lãnh ngân hàng (cùng với các bản sửa đổi hoặc thay thế của thông này,
nếu có) và các quy định có liên quan điều chỉnh về bảo lãnh ngân hàng,
SWIFT message / Điện SWIFT
We authorize the Bank to block and/or debit our account at HSBC Bank (Vietnam) Ltd. number _________ an amount of _________ and hold such amount as
the marginal deposit (the "Marginal Deposit") from the issuance date of BG to the date on which the Bank's obligations under BG are fully discharged. As
security for our payment obligations to the Bank arising from or related to this Application for Issuing Guarantee, we agree to pledge to the Bank all our rights,
title and interests (present and future) in and to the Marginal Deposit. We also agree that the issuance of BG is subject to perfection of security registration at
the Bank's discretion as required by applicable laws. We undertake not to use the Marginal Deposit as security to any third party without the Bank's prior
consent.
Chúng tôi ủy quyền cho Ngân Hàng phong tỏa và/hoặc ghi nợ vào tài khoản của chúng tôi số ___________ tại Ngân Hàng TNHH một thành viên HSBC
(Việt Nam) một khoản tiền __________ giữ khoản tiền này để quỹ thanh toán ("Khoản Quỹ") kể từ ngày phát thành TBL cho đến ngày nghĩa vụ
của Ngân Hàng theo TBL hoàn toàn chấm dứt. Để đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của chúng tôi đối với Ngân Hàng phát sinh từ hoặc liên quan đến Đơn
Đề NghPhát Hành Bảo Lãnh này, chúng tôi đồng ý cầm cố cho Ngân Hàng tất cả các quyền, quyền sở hữu lợi ích của mình (hiện tại trong tương lai)
đối với Khoản Quỹ. Chúng tôi cũng đồng ý rằng việc phát hành TBL sẽ phụ thuộc vào việc hoàn tất th tục đăng giao dịch bảo đảm theo toàn quyền
quyết định của Ngân Hàng theo quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi cam kết sẽ không sử dụng Khoản Quỹ để làm tài sản bảo đảm cho bất kỳ
bên thứ ba nào mà không được Ngân Hàng chấp thuận trước.
On the basis of the General Facility Letter (as amended or supplemented from time to time, the Facility Letter”) made between us and HSBC Bank (Vietnam) Ltd.
(the "Bank”) and the Blanket Counter-Indemnity made by us to your Bank; and
Our payment obligations to the Bank arising from or related to this Application for Issuing Guarantee shall be secured by the security described in the Facility
Letter (if any) in accordance with the terms and conditions of the Facility Letter and relevant security agreement(s).
Nghĩa vụ thanh toán của chúng tôi đối với Ngân Hàng phát sinh từ hoặc liên quan đến Đơn Đề Nghị Phát Hành Bảo Lãnh này sẽ được đảm bảo bởi biện
pháp bảo đảm như tả trong Thư Cấp Tiện Ích (nếu có) phù hợp với các điều khoản điều kiện của Thư Cấp Tiện Ích (các) hợp đồng bảo đảm liên
quan.
From the date the BG is issued, we confirm our obligations to the Bank shall continue until the BG expires and all our payment obligations to the Bank are paid in full.
On the date the BG is called on by the Beneficiary and the Bank makes payment to the Beneficiary, this Application for Issuing Guarantee shall constitute our
acknowledgement of a debt from us to the Bank. Accordingly, the Bank is authorized, at its discretion, to automatically debit from our account with the Bank and/or
deduct the Marginal Deposit (if applicable) on the due date, and/or to enforce the security mentioned in item 10 above for reimbursement of the amount paid by the
Bank to the Beneficiary and the accrued interest (if any) over the payment amount that we would have paid to the Bank on the due date of BG.
APPLICATION FOR ISSUING GUARANTEE
day / month / year
ngày / tháng / năm
Đơn đề nghị phát hành bảo lãnh
We would like to request the Bank to issue a Bank Guarantee ("BG") with details as follows:
Chúng tôi yêu cầu Ngân Hàng phát hành Thư Bảo Lãnh ("TBL") với nội dung như sau:
Page 1 of 2
Đơn đề nghị phát hành bảo lãnh - Trang 2
Đơn đề nghị phát hành bảo lãnh - Người đăng: shakaro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị phát hành bảo lãnh 9 10 141