Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị phúc khảo

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………..,ngày……tháng…….năm 20...

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO

Kính gửi: - Hội đồng Tuyển dụng ....................................................
- Hội đồng sơ tuyển............................................................
- Tên tôi là:

Nam, Nữ:

- Năm sinh:
- Quê quán:
- Số báo danh:
- Đăng ký dự thi vào đơn vị:
Tham gia thi tuyển, xét tuyển với kết quả như sau:
- Nghiệp vụ chuyên ngành viết:
- Nghiệp vụ chuyên ngành trắc nghiệm:
- Kiến thức chung:
- Ngoại ngữ:
- Tin học:
Đề nghị Hội đồng tuyển dụng cho tôi phúc khảo kết quả bài thi môn:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………........................................................…………………………

Kính đơn
(ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
………..,ngày……tháng…….năm 20...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO
Kính gửi: - Hội đồng Tuyển dụng ....................................................
- Hội đồng sơ tuyển............................................................
- Tên tôi là: Nam, Nữ:
- Năm sinh:
- Quê quán:
- Số báo danh:
- Đăng ký dự thi vào đơn vị:
Tham gia thi tuyển, xét tuyển với kết quả như sau:
- Nghiệp vụ chuyên ngành viết:
- Nghiệp vụ chuyên ngành trắc nghiệm:
- Kiến thức chung:
- Ngoại ngữ:
- Tin học:
Đề nghị Hội đồng tuyển dụng cho tôi phúc khảo kết quả bài thi môn:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………........................................................…………………………
Kính đơn
(ký và ghi rõ họ tên)
Đơn đề nghị phúc khảo - Trang 2
Đơn đề nghị phúc khảo - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị phúc khảo 9 10 975