Ktl-icon-tai-lieu

đơn đề nghị thuê chỗ ở ktx Bk

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 933 lần   |   Lượt tải: 8 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
TRUNG TÂM DỊCH VỤ
KÝ TÚC XÁ BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC THUÊ CHỖ Ở
ẢNH
4x6

Kính gởi:

GIÁM ĐỐC KÝ TÚC XÁ BÁCH KHOA

– Em tên là :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam/Nữ . . . . . . .
– Sinh ngày . . . . tháng . . . . năm . . . . MSSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Khoa : . . . . . . . . . . . . . .

khóa . . . . . . . Hệ đào tạo : . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- CMND số . . . . . . . . . . . Cấp ngày …… tháng ….. năm ……. tại . . . . . . . . .
- Diện chính sách ưu tiên theo quy định: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Diện khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Đoàn thể : Đảng viên

Đoàn viên

Bộ đội hoặc TNXP xuất ngũ

- Hoạt động xã hội: (cán bộ đoàn, hội, khác) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Sở trường, năng khiếu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Điện thoại : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Khi cần báo tin cho Ong (bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Điện thoại : . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHẦN GIA ĐÌNH
- Họ và tên Cha : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm sinh. . . . . . Nghề nghiệp . . . . . . . . . .
- Họ và tên Mẹ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm sinh . . . . . . Nghề nghiệp . . . . . . . . . .
- Địa chỉ: Số nhà . . . . . . . . . . Đường phố (xóm, ấp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tỉnh (TP; Thị xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số điện thoại : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sau khi nghiên cứu kỹ quy chế lưu trú Ký túc xá Bách khoa, hợp đồng thuê chỗ ở và
bản cam kết, em viết đơn này kính gửi Giám đốc Ký Túc xá Bách khoa cho phép em được
thuê chỗ ở tại KTX Bách khoa, học kỳ . . . . . . . . . . . . năm học . . . . . . . . . . . . . . . Em xin
cam đoan những ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
KÝ TÚC XÁ BÁCH KHOA
ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC THUÊ CHỖ Ở
Kính gởi: GIÁM ĐỐC KÝ TÚC XÁ BÁCH KHOA
– Em tên là :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nam/Nữ . . . . . . .
– Sinh ngày . . . . tháng . . . . năm . . . . MSSV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Khoa : . . . . . . . . . . . . . . khóa . . . . . . . Hệ đào tạo : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- CMND số . . . . . . . . . . . Cấp ngày …… tháng ….. năm ……. tại . . . . . . . . .
- Diện chính sách ưu tiên theo quy định: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Diện khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Đoàn thể : Đảng viên Đoàn viên Bộ đội hoặc TNXP xuất ngũ
- Hoạt động xã hội: (cán bộ đoàn, hội, khác) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Sở trường, năng khiếu: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Điện thoại : . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Khi cần báo tin cho Ong (bà) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Điện thoại : . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Email : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PHẦN GIA ĐÌNH
- Họ và tên Cha : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm sinh. . . . . . Nghề nghiệp . . . . . . . . . .
- Họ và tên Mẹ : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm sinh . . . . . . Nghề nghiệp . . . . . . . . . .
- Địa chỉ: Số nhà . . . . . . . . . . Đường phố (xóm, ấp) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Phường (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Quận (huyện) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Tỉnh (TP; Thị xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Số điện thoại : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sau khi nghiên cứu k quy chế lưu trú túc xách khoa, hợp đồng thuê chỗ
bản cam kết, em viết đơn này kính gửi Giám đốc Túc xá Bách khoa cho phép em được
thuê chỗtại KTX Bách khoa, học kỳ . . . . . . . . . . . . năm học . . . . . . . . . . . . . . . Em xin
cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai em hoàn toàn chịu trách nhiệm
chấp hành nghiêm túc các điều khoản của quy chế lưu trú
Xin chân thành cám ơn
Ngày .......... tháng ........... năm 20…
Kính đơn
(ký ghi rõ họ tên)
ẢNH
4 x 6
Phần xét duyệt
đơn đề nghị thuê chỗ ở ktx Bk - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
đơn đề nghị thuê chỗ ở ktx Bk 9 10 448