Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị tổ chức triễn lãm liên hoan ảnh tại Việt Nam

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1251 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM/LIÊN HOAN ẢNH
TẠI VIỆT NAM
Kính gửi:. .............................................................................................................
Tên đơn vị tổ chức triển lãm/ liên hoan ảnh: .......................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------Địa chỉ:.................................................................................................................
Điện thoại: ................................... Fax: ..............................................................
Đề nghị được cấp giấy phép cho tổ chức triển lãm/ liên hoan ảnh tại Việt Nam Tên của
triển lãm/liên hoan: ........ .......................................................................
Địa điểm tổ chức: ........................ .......................................................................
Thời gian từ.................................. đến ...............................................................
Tên đơn vị tài trợ (nếu có) .......... .......................................................................
Số lượng tác phẩm: (có danh sách kèm theo) .....................................................
Số lượng tác giả (có danh sách kèm theo) ..........................................................
............, ngày.... tháng.... năm ......
ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
(ký tên, nếu là tổ chức phải đóng dấu)

...
Mẫu 1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC TRIỂN LÃM/LIÊN HOAN ẢNH
TẠI VIỆT NAM
Kính gửi:. .............................................................................................................
Tên đơn vị tổ chức triển lãm/ liên hoan ảnh: .......................................................
----------------------------------------------------------------------------------------------
Địa chỉ:.................................................................................................................
Điện thoại: ................................... Fax: ..............................................................
Đề nghị được cấp giấy phép cho tổ chức triển lãm/ liên hoan ảnh tại Việt Nam Tên của
triển lãm/liên hoan: ........ .......................................................................
Địa điểm tổ chức: ........................ .......................................................................
Thời gian từ.................................. đến ...............................................................
Tên đơn vị tài trợ (nếu có) .......... .......................................................................
Số lượng tác phẩm: (có danh sách kèm theo) .....................................................
Số lượng tác giả (có danh sách kèm theo) ..........................................................
............, ngày.... tháng.... năm ......
ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN, TỔ CHỨC
(ký tên, nếu là tổ chức phải đóng dấu)
Đơn đề nghị tổ chức triễn lãm liên hoan ảnh tại Việt Nam - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị tổ chức triễn lãm liên hoan ảnh tại Việt Nam 9 10 366