Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TÊN MIỀN

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 178 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TÊN MIỀN
(Trường hợp có thay đổi tên, con dấu của Công ty/Tổ chức hoặc Công ty/Tổ chức giải thể)

Kính gửi: - Nhà đăng ký tên miền Trung tâm Dịch vụ Giá trị Gia tăng – VDC Online
Tên Công ty/Tổ chức:..............................................................................................................................
Tên giao dịch Quốc tế:............................................................................................................................
Tên viết tắt:..............................................................................................................................................
(Tên Công ty/Tổ chức) mới được đổi thành:...........................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................................
Điện thoại:................................................................

Fax:....................................................................

Chúng tôi đã đăng ký tên miền:...............................................................................................................
vào ngày..................................................................................................................................................
và có hiệu lực đến ngày..........................................................................................................................
Nay, chúng tôi không còn nhu cầu sử dụng.
Lý do: (Thay đổi tên, con dấu của Công ty/Tổ chức hoặc vì Công ty/Tổ chức giải thể, phá sản)............
Vậy, đề nghị Nhà đăng ký tên miền VDC ONLINE xem xét để thu hồi tên miền.....................................
................................................................................................................................................................
Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự thay đổi nói trên và yêu cầu trả lại tên miền trong
đơn này.
Trân trọng kính chào!
Ghi chú: (Các tài liệu về sự thay đổi nêu trong đơn phải được đính kèm)
….., ngày…… tháng…… năm 201
(Chủ thể ký tên, đóng dấu)

...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TÊN MIỀN
(Trường hợp có thay đổi tên, con dấu của Công ty/Tổ chức hoặc Công ty/Tổ chức giải thể)
Kính gửi: - Nhà đăng ký tên miền Trung tâm Dịch vụ Giá trị Gia tăng – VDC Online
Tên Công ty/Tổ chức:..............................................................................................................................
Tên giao dịch Quốc tế:............................................................................................................................
Tên viết tắt:..............................................................................................................................................
(Tên Công ty/Tổ chức) mới được đổi thành:...........................................................................................
Địa chỉ:....................................................................................................................................................
Điện thoại:................................................................ Fax:....................................................................
Chúng tôi đã đăng ký tên miền:...............................................................................................................
vào ngày..................................................................................................................................................
và có hiệu lực đến ngày..........................................................................................................................
Nay, chúng tôi không còn nhu cầu sử dụng.
Lý do: (Thay đổi tên, con dấu của Công ty/Tổ chức hoặc vì Công ty/Tổ chức giải thể, phá sản)............
Vậy, đề nghị Nhà đăng ký tên miền VDC ONLINE xem xét để thu hồi tên miền.....................................
................................................................................................................................................................
Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự thay đổi nói trên yêu cầu trả lại tên miền trong
đơn này.
Trân trọng kính chào!
Ghi chú: (Các tài liệu về sự thay đổi nêu trong đơn phải được đính kèm)
….., ngày…… tháng…… năm 201
(Chủ thể ký tên, đóng dấu)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TÊN MIỀN - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRẢ LẠI TÊN MIỀN 9 10 624