Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị tự nguyện giao gấu cho Nhà nước

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1087 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TÊN ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc

......., ngày

tháng

năm 20

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỰ NGUYỆN GIAO GẤU CHO NHÀ NƯỚC
Kính gửi:
Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………
(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm thì gửi
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)
Số CMND:
ngày cấp:
nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Tên tổ chức:
Địa chỉ:
Giấy phép kinh doanh số:
Nơi cấp:
Giấy chứng nhận trại nuôi gấu số:
Tự nguyện giao nộp cho Nhà nước … con gấu với chi tiết sau:
TT Tên loài và (tên
khoa học)

Số chíp
Cân nặng Nguồn gốc (Ghi rõ
điện tử
(ước tính) nguồn gốc từ đâu,
(số hồ sơ)
thời gian nào, được
nuôi theo Quyết
định nào)

Ghi chú

1

Gấu ngựa (Ursus
thibetanus)
2 Gấu chó (Ursus
malayanus)
… …..
Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …
Lý do giao: ………………
Tôi xin cam đoan tự nguyện giao số gấu trên cho Nhà nước.
Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên); đóng
dấu đối với tổ chức

...
TÊN ĐƠN VỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
......., ngày tháng năm 20
ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỰ NGUYỆN GIAO GẤU CHO NHÀ NƯỚC
Kính gửi: Chi cục Kiểm lâm tỉnh, thành phố …………
(Trường hợp địa phương nào không có Chi cục Kiểm lâm thì gửi
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
Họ và tên người đề nghị: (Trường hợp là tổ chức thì tên người đại diện)
Số CMND: ngày cấp: nơi cấp:
Hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Tên tổ chức: Địa chỉ:
Giấy phép kinh doanh số: Nơi cấp:
Giấy chứng nhận trại nuôi gấu số:
Tự nguyện giao nộp cho Nhà nước … con gấu với chi tiết sau:
TT Tên loài và (tên
khoa học)
Số chíp
điện tử
(số hồ sơ)
Cân nặng
(ước tính)
Nguồn gốc (Ghi rõ
nguồn gốc từ đâu,
thời gian nào, được
nuôi theo Quyết
định nào)
Ghi chú
1 Gấu ngựa (Ursus
thibetanus)
2 Gấu chó (Ursus
malayanus)
…..
Hồ sơ gửi kèm theo bao gồm: …
Lý do giao: ………………
Tôi xin cam đoan tự nguyện giao số gấu trên cho Nhà nước.
Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên); đóng
dấu đối với tổ chức
Đơn đề nghị tự nguyện giao gấu cho Nhà nước - Trang 2
Đơn đề nghị tự nguyện giao gấu cho Nhà nước - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị tự nguyện giao gấu cho Nhà nước 9 10 967