Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI 03

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục số 3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI
(Mẫu dùng trong trường hợp đề nghị xác nhận thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính
nhà ở;
tách, nhập thửa đất vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở)
Kính gửi (*): ..............................................................................
Tên tôi là:…………..........…….................CMND (Hộ chiếu) số...........,
cấp ngày........tháng.......năm........,nơi cấp.......................... .................................
Thường trú tại:....................................................................................................................................
Đại diện cơ quan (nếu chủ sở hữu là tổ chức):...................................................................................
Là chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu của nhà ở ……………………….……………………..
- Địa chỉ nhà ở:.......................................……………...........................................................
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận):
.............................................cấp ngày............/…......../..........;
mã số..................................................; hồ sơ gốc số:...........................................................
Đề nghị xác nhận những thay đổi sau đây vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở:
1. Về diện tích........................................................................................................................
2. Về tầng ao...........................................................................................................................
3. Kết cấu chính.....................................................................................................................
4.Về tách, nhập thửa đất (**)....................................................................................................
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:
1..............................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
............................................................................................................
Phụ lục số 3
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI
(Mẫu dùng trong trường hợp đề nghị xác nhận thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính
nhà ở;
tách, nhập thửa đất vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở)
Kính gửi
(
*
)
: ..............................................................................
Tên tôi là:…………..........…….................CMND (Hộ chiếu) số...........,
cấp ngày........tháng.......năm........,nơi cấp.......................... .................................
Thường trú tại:....................................................................................................................................
Đại diện cơ quan (nếu chủ sở hữu là tổ chức):...................................................................................
Là chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu của nhà ở ……………………….……………………..
- Địa chỉ nhà ở:.......................................……………...........................................................
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng nhận):
.............................................cấp ngày............/…......../..........;
mã số..................................................; hồ sơ gốc số:...........................................................
Đề nghị xác nhận những thay đổi sau đây vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở:
1. Về diện tích........................................................................................................................
2. Về tầng ao...........................................................................................................................
3. Kết cấu chính.....................................................................................................................
4.Về tách, nhập thửa đất
(**)
....................................................................................................
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:
1..............................................................................................................................................
2..............................................................................................................................................
3..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính xác thực của
các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn theo quy định
của Nhà nước.
........., ngày ....... tháng ......năm .........
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)
(
*
)
Ghi tên cơ quan có thẩm quyền xác nhận thay đổi.
(**)
Ghi những thay đổi về đất ở so với nội dung đã ghi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà
ở (chỉ áp dụng đối với trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở).
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI 03 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI 03 9 10 916