Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI 04

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1116 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ lục số 04
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI

(Dùng để đề nghị cơ quan cấp giấy chứng nhận xác nhận thay đổi vào giấy
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây
dựng)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................
Tên tôi là:......................... CMND số.................. cấp ngày............................
Thường trú tại:................................................................................................
Đại diện cơ quan (nếu chủ sở hữu là tổ chức):................................................
Là chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu của nhà ở hoặc công trình xây dựng
- Địa chỉ nhà ở (hoặc công trình xây dựng):...................................................
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng đã được (ghi tên
cơ quan cấp):.......... cấp ngày....... tháng....... năm..........; mã số:..............................;
hồ sơ gốc số:.................................
Đề nghị xác nhận những thay đổi sau đây vào giấy chứng nhận quyền sở hữu (nhà
ở hoặc công trình xây dựng):
1. Về diện tích..................................................................................................
2. Về cấp hạng nhà...........................................................................................
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:
1........................................................................................................................
2........................................................................................................................
3.........................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và có trách nhiệm nộp các
nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .
......., ngày....... tháng......năm .........
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)

...
Phụ lục số 04
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐƠN Đ N G H XÁC N HN THAY ĐI
(Dùng để đề nghị cơ quan cấp giấy chứng nhận xác nhận thay đổi vào giấy
chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây
dựng)
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................
Tên tôi là:......................... CMND số.................. cấp ngày............................
Thường trú tại:................................................................................................
Đại diện cơ quan (nếu chủ sở hữu là tổ chức):................................................
Là chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu của nhà ở hoặc công trình xây dựng
- Địa chỉ nhà ở (hoặc công trình xây dựng):...................................................
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc công trình xây dựng đã được (ghi tên
cơ quan cấp):.......... cấp ngày....... tháng....... năm..........; mã số:..............................;
hồ sơ gốc số:.................................
Đề nghị xác nhận những thay đổi sau đây vào giấy chứng nhận quyền sở hữu (nhà
ở hoặc công trình xây dựng):
1. Về diện tích..................................................................................................
2. Về cấp hạng nhà...........................................................................................
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:
1........................................................................................................................
2........................................................................................................................
3.........................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và có trách nhiệm nộp các
nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .
......., ngày....... tháng......năm .........
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức thì phải đóng dấu)
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI 04 - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI 04 9 10 367