Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị xác nhận thay đổi (Mẫu dùng trong trường hợp đề nghị xác nhận thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính nhà ở; tách, nhập thửa đất vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở)

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI
(Mẫu dùng trong trường hợp đề nghị xác nhận thay đổi về diện tích, tầng cao, kết
cấu chính nhà ở; tách, nhập thửa đất vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở)
Kính gửi : ..............................................................................
Tên tôi là:………….......................................CMND (Hộ chiếu) số.....................,
cấp ngày............tháng..........năm ........., nơi cấp.......................................................
Thường trú tại:...........................................................................................................
Đại diện cơ quan……………………………………………………………………
- Địa chỉ nhà ở:.......................................……………...............................................
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã được (ghi tên cơ quan cấp giấy chứng
nhận): ..... .cấp ngày............/…......../..........; mã số.................; hồ sơ gốc số:...........
………………………………………………………………………………………
Đề nghị xác nhận những thay đổi sau đây vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở:
1. Về diện tích................................................................................................
2. Về tầng cao..................................................................................................
3. Kết cấu chính......................................................................................
4.Về tách, nhập thửa đất .............................................................................
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:
1.............................................................................................................
2......................................................................................................................
3........................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính
xác thực của các giấy tờ kèm theo và cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính
đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.
.............., ngày ....... tháng ......năm .........
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên,đóng dấu)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI
(Mẫu dùng trong trường hợp đề nghị xác nhận thay đổi về diện tích, tầng cao, kết
cấu chính nhà ở; tách, nhập thửa đất vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở)
Kính gửi : ..............................................................................
Tên tôi là:………….......................................CMND (Hộ chiếu) số.....................,
cấp ngày............tháng..........năm ........., nơi cấp.......................................................
Thường trú tại:...........................................................................................................
Đại diện cơ quan……………………………………………………………………
- Địa chỉ nhà ở:.......................................……………...............................................
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đã được (ghi tên quan cấp giấy chứng
nhận): ..... .cấp ngày............/…......../..........; mã số.................; hồ sơ gốc số:...........
………………………………………………………………………………………
Đề nghị xác nhận những thay đổi sau đây vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở:
1. Về diện tích................................................................................................
2. Về tầng cao..................................................................................................
3. Kết cấu chính......................................................................................
4.Về tách, nhập thửa đất .............................................................................
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:
1.............................................................................................................
2......................................................................................................................
3........................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trong đơn đúng sự thực, chịu trách nhiệm về tính
xác thực của các giấy tờm theo cam kết thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính
đúng thời hạn theo quy định của Nhà nước.
.............., ngày ....... tháng ......năm .........
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên,đóng dấu)
Đơn đề nghị xác nhận thay đổi (Mẫu dùng trong trường hợp đề nghị xác nhận thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính nhà ở; tách, nhập thửa đất vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở) - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị xác nhận thay đổi (Mẫu dùng trong trường hợp đề nghị xác nhận thay đổi về diện tích, tầng cao, kết cấu chính nhà ở; tách, nhập thửa đất vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở) 9 10 840