Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị xác nhận thay đổi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1084 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................
Tên tôi là:..................................................CMND số..................cấp
ngày.......................................
Thường trú tại:............................................................................................................
………………………………………………………………………………………
Đại diện cơ quan:......................................................................................................
Là chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu của công trình xây dựng
- Địa chỉ công trình xây dựng:....................................................................................
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được (ghi tên cơ quan
cấp):....................................cấp ngày...........tháng..........năm..............; mã số:.........
..........................................................; hồ sơ gốc số:.................................
Đề nghị xác nhận những thay đổi sau đây vào giấy chứng nhận quyền sở hữu công
trình xây dựng:
1.
Về
diện
tích.........................................................................................................
2. Về cấp hạng nhà..........................................................................................
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:
1....................................................................................................................
2........................................................................................................................
3....................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trong đơn là đúng sự thực và có trách nhiệm nộp các
nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .
..............,ngày ....... tháng ......năm .........
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN THAY ĐỔI
Kính gửi: Uỷ ban nhân dân.........................................................
Tên tôi là:..................................................CMND số..................cấp
ngày.......................................
Thường trú tại:............................................................................................................
………………………………………………………………………………………
Đại diện cơ quan:......................................................................................................
Là chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu của công trình xây dựng
- Địa chỉ công trình xây dựng:....................................................................................
- Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được (ghi tên cơ quan
cấp):....................................cấp ngày...........tháng..........năm..............; mã số:.........
..........................................................; hồ sơ gốc số:.................................
Đề nghị xác nhận những thay đổi sau đây vào giấy chứng nhận quyền s hữu công
trình xây dựng:
1. Về diện
tích.........................................................................................................
2. Về cấp hạng nhà..........................................................................................
Kèm theo đơn này có các giấy tờ sau:
1....................................................................................................................
2........................................................................................................................
3....................................................................................................................
Tôi cam đoan những lời khai trong đơn đúng sự thực trách nhiệm nộp các
nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của Nhà nước .
..............,ngày ....... tháng ......năm .........
Người viết đơn
(ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Đơn đề nghị xác nhận thay đổi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đơn đề nghị xác nhận thay đổi trong giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng 9 10 512