Ktl-icon-tai-lieu

Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp ủy quyền.pdf

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 366 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mẫu 1b/XNTA (C27)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG TIỀN ÁN
(Dùng cho trường hợp uỷ quyền)

Kính gửi:(1) ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................
Tên tôi là:........................................................................................Nam/nữ.............................
Tên gọi khác:.............................................................................................................................
Sinh ngày........./......../................, tại..........................................................................................
Nguyên quán:............................................................................................................................
Nơi đăng ký NKTT: ..................................................................................................................
Chỗ ở hiện nay:..........................................................................................................................
Nghề nghiệp, nơi làm việc:........................................................................................................
....................................................................................................................................................
CMND/hộ chiếu số:......................cấp ngày ......./......./........ , tại..............................................
Được sự uỷ quyền của ông/bà.....................................theo Giấy uỷ quyền ngày....../....../.......
Tôi làm đơn này đề nghị (1).....................................................................................................
cấp giấy xác nhận không tiền án cho ông/bà..............................................................................
PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI UỶ QUYỀN:
Họ tên ...........................................................................................Nam/nữ..............................
Tên gọi khác:.............................................................................................................................
Sinh ngày........./......../................, tại.................................................
VnDoc.com - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Mẫu 1b/XNTA (C27)
CỘNG HOÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
ĐƠN Đ NGHỊ XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG TIỀN ÁN
(Dùng cho trường hợp uỷ quyền)
Kính gửi:(1) ...............................................................................................................
..................................................................................................................................................
Tên tôi :........................................................................................Nam/nữ.............................
Tên gọi khác:.............................................................................................................................
Sinh ngày........./......../................, tại..........................................................................................
Nguyên quán:............................................................................................................................
Nơi đăng NKTT: ..................................................................................................................
Chỗ hiện nay:..........................................................................................................................
Nghề nghiệp, nơi làm việc:........................................................................................................
....................................................................................................................................................
CMND/hộ chiếu số:......................cấp ngày ......./......./........ , tại..............................................
Được sự uỷ quyền của ông/bà.....................................theo Giấy uỷ quyền ngày....../....../.......
Tôi làm đơn này đề nghị (1).....................................................................................................
cấp giấy xác nhận không tiền án cho ông/bà..............................................................................
PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI UỶ QUYỀN:
Họ n ...........................................................................................Nam/nữ..............................
Tên gọi khác:.............................................................................................................................
Sinh ngày........./......../................, tại..........................................................................................
Nguyên quán:.............................................................................................................................
Nơi đăng NKTT: ..................................................................................................................
Chỗ hiện nay:..........................................................................................................................
Nghề nghiệp, nơi làm việc:........................................................................................................
....................................................................................................................................................
CMND/hộ chiếu số:......................cấp ngày ......./......./........ , tại..............................................
PHẦN KHAI VỀ CHA, MẸ CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN:
CHA MẸ
Họ n:...........................................................
Sinh ngày.........tháng.........năm......................
Nguyên quán:................................................
Nơi đăng NKTT:......................................
.....................................................................
Chỗ hiện nay:.............................................
.....................................................................
Họ n:.........................................................
Sinh ngày.........tháng.........năm...................
Nguyên quán:..............................................
Nơi đăng NKTT:....................................
.....................................................................
Chỗ hiện nay:...........................................
.....................................................................
Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp ủy quyền.pdf - Trang 2
Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp ủy quyền.pdf - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đơn đề nghị xác nhận tình trạng tiền án dùng cho trường hợp ủy quyền.pdf 9 10 24