Ktl-icon-tai-lieu

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 131 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số 3a

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA
Kính gửi: ………………………………………………..
Tên chủ phương tiện:…………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………..
Đề nghị Cơ quan xóa đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa với đặc điểm cơ
bản sau:
Tên phương tiện:..............................
Số đăng ký: .............................…
Công dụng:......................................………… Ký hiệu thiết kế:......................….
Năm và nơi đóng:............................……………………………………………….
Cấp tàu:...........................................
Vật liệu vỏ:..............................
Chiều dài thiết kế:............................m
Chiều dài lớn nhất:...................m
Chiều rộng thiết kế:.........................m
Chiều rộng lớn nhất:................m
Chiều cao mạn:................................m
Chiều chìm:.............................m
Mạn khô:.........................................m
Trọng tải toàn phần:.................tấn
Số người được phép chở:.................người
Sức kéo, đẩy:...........................tấn
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):……………………………
………………………………………………………………………………………
Máy phụ (nếu có):……………………………………………………………………
Nay đề nghị…………………………………………xóa đăng ký phương tiện trên.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện
trên và chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng
phương tiện.
…………….., Ngày…….tháng ……năm 200….
Chủ phương tiện
(Ký tên, đóng dấu)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ
PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA
Kính gửi: ………………………………………………..
Tên chủ phương tiện:…………………………………………………………….
Địa chỉ:……………………………………………………………………………..
Đề nghị Cơ quan xóa đăng ký lại phương tiện thuỷ nội địa với đặc điểm cơ
bản sau:
Tên phương tiện:.............................. Số đăng ký: .............................
Công dụng:......................................………… Ký hiệu thiết kế:......................….
Năm và nơi đóng:............................……………………………………………….
Cấp tàu:........................................... Vật liệu vỏ:..............................
Chiều dài thiết kế:............................m Chiều dài lớn nhất:...................m
Chiều rộng thiết kế:.........................m Chiều rộng lớn nhất:................m
Chiều cao mạn:................................m Chiều chìm:.............................m
Mạn khô:.........................................m Trọng tải toàn phần:.................tấn
Số người được phép chở:.................người Sức kéo, đẩy:...........................tấn
Máy chính (Số lượng, kiểu, nước sản xuất, công suất):……………………………
………………………………………………………………………………………
Máy phụ (nếu có):……………………………………………………………………
Nay đề nghị…………………………………………xóa đăng ký phương tiện trên.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về việc sở hữu phương tiện
trên chấp nh nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về quản sử dụng
phương tiện.
…………….., Ngày…….tháng ……năm 200….
Chủ phương tiện
(Ký tên, đóng dấu)
Mẫu số 3a
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÓA ĐĂNG KÝ PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA 9 10 169